Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. února 2021 Universität Bremen proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 16. prosince 2020 ve věci T-660/19, Universität Bremen v. Výkonná agentura pro výzkum

(Věc C-110/21 P)

Jednací jazyk: němčina.

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Universität Bremen (zástupce: C. Schmid, vysokoškolský učitel)

Další účastnice řízení: Výkonná agentura pro výzkum

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu Evropské unie (osmého senátu) ze dne 16. prosince 2020 ve věci T-660/19, Universität Bremen v. Výkonná agentura pro výzkum;

vrátil věc k rozhodnutí Tribunálu, pokud možno jinému senátu;

určil, že zastoupení Universität Bremen vysokoškolským učitelem Christophem Schmidem ve věci T-660/19 je podle čl. 19 odst. 7 statutu Soudního dvora Evropské unie platné;

podpůrně pro případ, že bude určena neplatnost zastoupení vysokoškolským učitelem, určil, že Universität Bremen je oprávněna se i nadále účastnit řízení před Tribunálem ve věci T-660/19 za současného stavu v zastoupení advokátem, který splňuje podmínky čl. 19 odst. 3 a 4 statutu;

rozhodl, že o nákladech řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí Tribunálu s tím, že žalovaná nezávisle na konečném rozhodnutí Tribunálu ponese náklady dosavadního řízení o žalobě a řízení o kasačním opravném prostředku, nebo že – podpůrně – každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady dosavadního řízení; uložil žalované, aby náhradu nákladů právního zastoupení, která jí byla poskytnuta žalobkyní v souvislosti s řízením před Tribunálem, v obou případech neprodleně vrátila žalobkyni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka vznáší výtku, že napadeným usnesením byla neprávem jako zjevně nepřípustná odmítnuta její žaloba na zrušení rozhodnutí Výkonné agentury pro výzkum Ares (2019) 4590599 ze dne 16. července 2019 z důvodu neplatného zastoupení vysokoškolským učitelem podle článku 126 jednacího řádu Tribunálu. Toto usnesení Tribunálu je podle ní stiženo nesprávným právním posouzením. Zaprvé Tribunál opomíjí, že vysokoškolští učitelé, jimž jejich právní řád přiznává právo vystupovat před soudy jako zmocněnci, jsou podle znění a systematiky čl. 19 odst. 7 statutu Soudního dvora Evropské unie privilegováni a nemusí splňovat požadavky autonomního pojmu advokát podle čl. 19 odst. 3 a 4 statutu. Zadruhé – a podpůrně – měl Tribunál na základě základního práva být vyslechnut, zakotveného v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie, a čl. 6 odst. 1 EÚLP , jakož i podle zásady proporcionality v každém případě upozornit na problémy týkající se přípustnosti; alternativně mělo být takové upozornění uvedeno přinejmenším na internetových stránkách Tribunálu, např. v záložce „Příručka pokynů k žalobě“.

____________