Language of document :

Žaloba podaná dne 5. dubna 2013 - United Parcel Service v. Komise

(Věc T-194/13)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Spojené státy) (zástupci: A. Ryan, B. Graham, Solicitors, W. Knibbeler a P. Stamou, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil v plném rozsahu rozhodnutí Evropské komise C(2013) 431 (Comp/M.6570 - UPS /TNT Express) ze dne 30. ledna 2013, kterým Komise zamítla plánované nabytí společnosti TNT Express N.V. společností UPS, pokud zamítá spojení.

uložil žalované náhradu nákladů řízení včetně náhrady nákladů případných vedlejších účastníků řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně následující žalobní důvody.

První žalobní důvod: Komise se při svém zkoumání pravděpodobného dopadu spojení na ceny dopustila právního pochybení a zjevně nesprávného posouzení. Krom toho nesplnila svou povinnost uvést odůvodnění a porušila práva UPS na obhajobu tím, že výrazně změnila ekonometrický model předložený UPS, aniž by vyslechla UPS či náležitě vysvětlila provedené změny.

Druhý žalobní důvod: Komise se dopustila právního pochybení tím, že pro přezkoumatelnost zvýšení účinnosti stanovila nahodilé kritérium a odchýlila se od kritéria stanoveného judikaturou. Krom toho se dopustila právního pochybení a zjevně nesprávného posouzení tím, že přisoudila zvýšení účinnosti, které v zásadě uznala, nedostatečný resp. vůbec žádný význam. Konečně porušila práva UPS na obhajobu tím, že založila odmítnutí zvýšení účinnosti na námitkách, které nebyly UPS předem oznámeny.

Třetí žalobní důvod: Komise se dopustila právního pochybení a zjevně nesprávného posouzení tím, že opominula pojem intenzity hospodářské soutěže. Krom toho nesprávně a bez jednoznačných důkazů konstatovala, že konkurent podniku vzniklého spojením by se připojil k případnému zvýšení cen.

Čtvrtý žalobní důvod: Komise porušila práva UPS na obhajobu tím, že společnosti UPS odepřela přístup k důležitým zprošťujícím důkazům. Krom toho Komise neuvedla žádné odůvodnění a dopustila se právních a věcných pochybení jakož i zjevně nesprávného posouzení, když konstatovala, že konkurenti, se kterými podnik vzniklý spojením nepojí užší soutěžní vztah, nemohou v blízké budoucnosti expandovat natolik, aby mohli vyvíjet na tento podnik účinný tlak.

Pátý žalobní důvod: Komise se dopustila právního pochybení a zjevně nesprávného posouzení když zkoumala, zda mohou zákazníci vyvíjet tlak na podnik vzniklý spojením.

____________