Language of document :

5. aprillil 2013 esitatud hagi - United Parcel Service versus komisjon

(kohtuasi T-194/13)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: solicitor A. Ryan, solicitor B. Graham ning advokaadid W. Knibbeler ja P. Stamou)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada tervikuna Euroopa Komisjoni 30. jaanuari 2013. aasta otsus K(2013) 431 (Comp/M.6570 - UPS/TNT Express), millega keelatakse UPS-i poolt TNT Express N.V. omandamise kava, kuivõrd sellega keelatakse koondumine, ning

mõista kohtukulud, sealhulgas võimalike menetlusse astujate kulud, välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja järgmised väited.

Esimene väide, et komisjon rikkus õigusnormi ja tegi ilmse hindamisvea, kui ta analüüsis koondumise tõenäolisi tagajärgi hindadele. Lisaks rikkus komisjon oma põhjendamiskohustust ja UPS-i kaitseõigusi, kui ta UPS-i esitatud ökonomeetrilist mudelit oluliselt muutis, kuulamata UPS-i ära ja selgitamata tehtud muudatusi piisavalt.

Teine väide, et kuna komisjon võttis mastaabisäästu kontrollitavuse hindamisel aluseks meelevaldse kriteeriumi, rikkus ta õigusnormi ja kalus kõrvale kohtupraktikas kinnistatud kriteeriumist. Lisaks rikkus komisjon õigusnormi ja tegi ilmse hindamisvea, kui ta omistas ebapiisava või olematu tähtsuse mastaabisäästule, mille esinemist ta põhimõtteliselt tunnistas. Lõpuks rikkus komisjon UPS-i kaitseõigusi, kui ta mastaabisäästu eitamisel tugines väidetele, mis ei olnud UPS-le eelnevalt teada.

Kolmas väide, et komisjon rikkus õigusnormi ja tegi ilmse hindamisvea, kui ta kohaldas vääralt konkurentsi läheduse mõistet. Ta eksis samuti siis, kui ta konkreetsetele tõenditele tuginemata järeldas, et koondumise tulemusel tekkiva üksusega konkureeriv ettevõtja läheks kaasa koondumise tulemusel tekkiva üksuse võimalike hinnatõusudega.

Neljas väide, et komisjon rikkus UPS-i kaitseõigusi, kui ta keeldus võimaldamast tal tutvuda asjakohaste õigustavate tõenditega. Lisaks eiras komisjon oma põhjendamiskohustust, rikkus õigusnormi ning tegi faktivea ja ilmse hindamisvea, kui ta järeldas, et konkurendid, kes ei ole lähedased konkurendid, ei saa laieneda nii, et nad lähitulevikus avaldaksid koondumise tulemusel tekkivale üksusele tõhusat mõju.

Viies väide, et komisjon rikkus õigusnormi ja tegi ilmse hindamisvea, kui ta analüüsis klientide võimet ohjata koondumise tulemusel tekkivat üksust.

____________