Language of document :

Prasība, kas celta 213. gada 5. aprīlī - United Parcel Service/Komisija

(lieta T-194/13)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji - A. Ryan, B. Graham, Solicitors, W. Knibbeler un P. Stamou, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

pilnībā atcelt Eiropas Komisijas 2013. gada 30. janvāra Lēmumu C(2013) 431 (Comp/M.6570 - UPS/TNT Express), ar ko UPS ir aizliegta ierosinātā TNT Express N.V. iegāde, ciktāl ar to ir aizliegta šī koncentrācija; un

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā, tostarp izdevumus, kas rastos iespējamām personām, kas iestājušās lietā.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza turpmākos pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā, izvērtēdama koncentrācijas iespējamo ietekmi uz cenām. Turklāt Komisija neesot izpildījusi pienākumu norādīt pamatojumu un esot pārkāpusi UPS tiesības uz aizstāvību, būtiski grozīdama UPS iesniegto ekonometrisko modeli, neuzklausot UPS un pienācīgi nepaskaidrojot izdarītos grozījumus.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka, patvaļīgi noteikdama efektivitātes pārbaudāmības standartu, Komisija esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un esot atkāpusies no judikatūrā noteiktā standarta. Turklāt Komisija esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā, piešķirot nepietiekamu nozīmi vai nepiešķirot nekādu nozīmi efektivitātei, ko tā principā bija pieņēmusi. Visbeidzot, Komisija esot pārkāpusi UPS tiesības uz aizstāvību, efektivitātes noraidījumu pamatodama ar iebildumiem, ar kuriem UPS iepriekš nebija iepazinies.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā, nepareizi piemērodama konkurences tuvuma jēdzienu. Tāpat tā esot kļūdījusies, bez būtiskiem pierādījumiem secinādama, ka ar koncentrāciju izveidotās vienības konkurents koriģēs ar koncentrāciju izveidotās vienības iespējamos cenu palielinājumus.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija esot pārkāpusi UPS tiesības uz aizstāvību, liegdama tam piekļuvi atbilstošajiem un attaisnojošajiem pierādījumiem. Vēl jo vairāk, Komisija neesot norādījusi pamatojumu, esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un kļūdu faktos un esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, secinādama, ka konkurenti, kuri nav tuvi konkurenti, tuvākajā nākotnē nevarot paplašināties tā, lai efektīvi ietekmētu ar koncentrāciju izveidoto vienību.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā, analizēdama patērētāju spēju radīt šķēršļus ar koncentrāciju izveidotajai vienībai.

____________