Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2017 – United Parcel Service/Komisia

(vec T-194/13)1

(„Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Nariadenie (ES) č. 139/2004 – Medzinárodné služby expresného doručovania malých balíkov v rámci EHP – Nadobudnutie spoločnosti TNT Express spoločnosťou UPS – Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Pravdepodobné účinky na ceny – Ekonometrická analýza – Právo na obhajobu“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Georgia, Spojené štáty) (v zastúpení: pôvodne A. Ryan, B. Graham, solicitors, W. Knibbeler a P. Stamou, avocats, neskôr A. Ryan, W. Knibbeler, P. Stamou, A. Pliego Selie, F. Hoseinian a P. van den Berg, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen a H. Leupold, neskôr T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan a H. Leupold, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: FedEx Corp. (Memphis, Tennessee, Spojené štáty) (pôvodne F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, a Q. Azau, avocat, neskôr F. Carlin, G. Bushell a N. Niejahr, avocat)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2013) 431 z 30. januára 2013, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a fungovaním Dohody o Európskom hospodárskom priestore (vec COMP/M.6570 – UPS/TNT Express)

Výrok rozsudku

Rozhodnutie Komisie C(2013) 431 z 30. januára 2013, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a fungovaním Dohody o Európskom hospodárskom priestore (vec COMP/M.6570 – UPS/TNT Express), sa zrušuje.

Európska komisia je povinná znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania spoločnosti United Parcel Service, Inc.

FedEx Corp. znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 147, 25.5.2013.