Language of document : ECLI:EU:T:2017:144

Věc T194/13

United Parcel Service, Inc.

proti

Evropské komisi

„Hospodářská soutěž – Spojování podniků – Nařízení (ES) č. 139/2004 – Mezinárodní služby expresního doručování malých zásilek v EHP – Převzetí společnosti TNT Express společností UPS – Rozhodnutí prohlašující spojení za neslučitelné s vnitřním trhem – Pravděpodobné účinky na ceny – Ekonometrická analýza – Právo na obhajobu“

Shrnutí – rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 7. března 2017

1.      Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Stručný popis dovolávaných žalobních důvodů – Právní důvody neuvedené v žalobě – Obecný odkaz na další písemnosti připojené k žalobě – Nepřípustnost

[Jednací řád Tribunálu (1991), čl. 44 odst. 1 písm. c); jednací řád Tribunálu (2015), článek 76]

2.      Spojování podniků – Správní řízení – Dodržování práva na obhajobu – Slyšení podniků – Povinnost Komise seznámit dotyčný podnik s konečnou verzi zohledněného ekonometrického modelu před přijetím napadeného rozhodnutí

(Nařízení Rady č. 139/2004, čl. 18 odst. 3; nařízení Komise č. 802/2004, čl. 13 odst. 4)

3.      Hospodářská soutěž – Spojování – Správní řízení – Spojování podniků – Správní řízení – Krátké mezitímní lhůty v průběhu řízení – Zohlednění požadavku rychlosti pro účely posouzení dodržování práva na obhajobu

(Nařízení Rady č. 139/2004; nařízení Komise č. 802/2004)

1.      Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 192)

2.      Dodržování práva na obhajobu je obecnou zásadou práva Evropské unie obsaženou v Listině základních práv Evropské unie, která musí být zajištěna ve všech řízeních, včetně řízení před Komisí v oblasti spojování podniků. Stejně tak, zásada kontradiktornosti, která je součástí práva na obhajobu, vyžaduje, aby dotyčnému podniku bylo v průběhu správního řízení umožněno užitečně vyjádřit stanovisko k reálnosti a relevanci skutkového stavu a dovolávaných okolností, jakož i k dokumentům použitým Komisí na podporu jejích tvrzení.

V tomto ohledu ekonometrická analýza použitá Komisí v rozhodnutí prohlašujícím spojení za neslučitelné s vnitřním trhem spočívala na odlišném ekonometrickém modelu, než který byl předmětem kontradiktorní diskuze během správního řízení. I když lze zdůraznit četné podobnosti mezi konečným ekonometrickým modelem a modely projednávanými během správního řízení, nemění to totiž nic na tom, že pokud jde o provedené změny, nemohou být považovány za zanedbatelné.

Komise proto nemůže tvrdit, že nebyla povinna dotyčný podnik seznámit s konečnou verzí zohledněného ekonometrického modelu před přijetím napadeného rozhodnutí.

Právo dotyčného podniku na obhajobu tudíž bylo porušeno, takže je třeba napadené rozhodnutí zrušit v rozsahu, v němž uvedený podnik dostatečným způsobem prokázal nikoliv to, že bez této procesní vady by mělo napadené rozhodnutí odlišný obsah, ale že mohl mít, jakkoliv omezenou, šanci zajistit si lepší obhajobu, kdyby měl již před přijetím uvedeného rozhodnutí k dispozici konečnou verzi ekonometrického modelu přijatého Komisí.

(viz body 198–200, 205, 209, 210 a 215)

3.      Posouzení dodržení práva na obhajobu v rámci kontroly spojování podniků musí zohledňovat požadavek rychlosti, který charakterizuje obecnou systematiku nařízení č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.

(viz bod 219)