Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 23. marts 2021 – absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG mod the-trading-company GmbH

(Sag C-179/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Revisionsappellant: absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG

Revisionsindstævnt: the-trading-company GmbH

Præjudicielle spørgsmål

Udløser allerede den blotte eksistens af en producentgaranti oplysningskravet i henhold til artikel 6, stk. 1, litra m), i direktiv 2011/83/EU 1 ?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Udløses oplysningskravet i henhold til artikel 6, stk. 1, litra m), i direktiv 2011/83/EU af den blotte nævnelse af en producentgaranti i den erhvervsdrivendes tilbud, eller udløses det, når nævnelsen uden videre fremgår for forbrugeren? Foreligger oplysningskravet også, når det uden videre fremgår for forbrugeren, at den erhvervsdrivende kun gør producentens oplysninger vedrørende garantien tilgængelige?

Skal de nødvendige oplysninger om eksistensen af og betingelserne for en producentgaranti i henhold til artikel 6, stk. 1, litra m), i direktiv 2011/83/EU indeholde de samme oplysninger som en garanti i henhold til artikel 6, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF 2 af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier, eller er det tilstrækkeligt med færre oplysninger?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25.10.2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT 2011, L 304, s. 64).

2     EFT 1999, L 171, s. 12.