Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 23.3.2021 – absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG v. the-trading-company GmbH

(asia C-179/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG

Revision-menettelyn vastapuoli: the-trading-company GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Seuraako jo pelkästä tuottajan takuun saatavuudesta direktiivin 2011/83/EU1 6 artiklan 1 kohdan m alakohdassa tarkoitettu tiedonantovaatimus?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Seuraako direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan m alakohdassa tarkoitettu tiedonantovaatimus jo pelkästä tuottajan takuun maininnasta elinkeinonharjoittajan tarjouksessa vai seuraako se, jos maininta on helposti kuluttajan havaittavissa? Onko tiedonantovaatimus olemassa myös, jos on helposti kuluttajan havaittavissa, että elinkeinonharjoittaja asettaa saataville ainoastaan tuottajan antamia tietoja takuusta?

Onko direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan m alakohdassa edellytettyjen tietojen tuottajan takuun saatavuudesta ja ehdoista sisällettävä samat tiedot kuin takuun kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista 25.5.1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY2 6 artiklan 2 kohdan mukaan, vai riittävätkö tätä suppeammat tiedot?

____________

1 Kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU (EUVL 2011, L 304, s. 64).

2 EYVL 1999, L 171, s. 12.