Language of document :

Breithiúnas na Cúirte (an Tríú Dlísheomra) an 5 Bealtaine 2022 (iarraidh ar réamhrialú ón Bundesgerichtshof - an Ghearmáin) – absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG v the-trading-company GmbH

(Cás C-179/21)1

(Tarchur chun réamhrialú – Cosaint tomhaltóirí – Treoir 2011/83/UE – Airteagal 6(1)(m) – Cianchonradh idir tomhaltóir agus gairmí – Oibleagáid an ghairmí an tomhaltóír a chur ar an eolas faoi láithreacht ráthaíocht tráchtála an táirgeora agus na coinníollacha lena mbaineann – Coinníollacha ina dtagann ceanglas den sórt sin chun cinn – Ábhar na faisnéise le cur in iúl don tomhaltóir maidir le ráthaíocht tráchtála an táirgeora – Tionchar Airteagal 6(2) de Threoir 1999/44/CE )

Teanga an cháis: an Ghearmáinis

An chúirt a rinne an tarchur

Bundesgerichtshof

Páirtithe sna príomhimeachtaí

Iarratasóir: absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG

Cosantóir: the-trading-company GmbH

An chuid oibríochtúil

Ní mór Airteagal 6(1)(m) de Threoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le cearta tomhaltóirí, lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoir 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 85/577/CEE ón gComhairle agus Treoir 97/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a léirmhíniú sa chaoi, maidir leis an ráthaíocht tráchtála curtha ar fáil ag an táirgeoir, go dtagann an ceanglas faisnéise atá ar an ngairmí de bhun na forála sin chun chinn, ní ar bhonn an fíorais loim gurb ann don ráthaíocht sin, ach nuair atá leas dlisteanach ag an tomhaltóir faisnéis a fháil maidir leis an ráthaíocht sin d’fhonn cinneadh a dhéanamh é féin a cheangail go conarthach leis an ngairmí. Bunaítear leas dlisteanach den sórt sin go háirithe nuair a dhéanann an gairmí eilimint lárnach nó chinntitheach dá thairiscint as ráthaíocht tráchtála an táirgeora. D’fhonn a chinneadh an bhfuil an ráthaíocht mar eilimint lárnach nó chinntitheach den sórt sin, ní mór a chur san áireamh, ábhar agus leagan amach ginearálta na tairisceana i leith an earra lena mbaineann, tábhacht, i dtéarmaí na gné díolacháin nó na gné fógraíochta, den tagairt do ráthaíocht tráchtála an táirgeora, an suíomh a ghlacann an tagairt sin sa thairiscint, an riosca earráide nó baol mearbhaill a d’fhéadfadh teacht as an tagairt sin in intinn gnáth-thomhaltóra atá réasúnta eolach agus réasúnta géarintinneach agus airdeallach maidir leis na cearta éagsúla ráthaíochta go bhféadfadh sé dul i muinín nó maidir le féiniúlacht fíortha an ráthóra, láithreacht nó neamhláithreacht, sa thairiscint, míniúchán maidir le ráthaíochtaí eile bainte leis an earra agus aon eilimint eile a d’fhéadfadh riachtanas oibiachtúil a chruthú chun an tomhaltóir a chosaint.

Ní mór Airteagal 6(1)(m) de Threoir 2011/83 i gcomhar leis an dara fleasc d’Airteagal 6(2) de Threoir 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le gnéithe áirithe de dhíolachán earraí tomhaltóra agus na ráthaíochtaí gaolmhara a léirmhíniú sa chaoi go gcumhdaítear leis an bhfaisnéis a bhfuil gá a chur ar fáil don tomhaltóir maidir leis na coinníollacha a bhaineann le ráthaíocht tráchtála an táirgeora gach píosa faisnéise bainte leis na coinníollacha cur i bhfeidhm agus cur chun feidhme ráthaíocht den sórt sin, lena gceadaítear don tomhaltóir cinneadh a dhéanamh chun é féin a cheangail, nó gan é féin a cheangail, go conarthach, leis an ngairmí.

____________

1 IO C 242, 21.06.2021