Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 10. března 2022 – IK v. KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

(Věc C-184/22)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesarbeitsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: IK

Žalovaný: KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

Předběžné otázky

Musí být článek 157 SFEU a čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 4 první věta směrnice 2006/54/ES1 vykládány v tom smyslu, že ustanovení vnitrostátní kolektivní smlouvy, podle nějž jsou příplatky za práci přesčas vypláceny pouze za hodiny, které jsou odpracovány nad rámec běžné pracovní doby zaměstnance na plný úvazek, zahrnuje rozdílné zacházení se zaměstnanci na plný úvazek a zaměstnanci na částečný úvazek?

V případě kladné odpovědi Soudního dvora na první otázku:

a)    Musí být článek 157 SFEU a čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 4 první věta směrnice 2006/54 vykládány v tom smyslu, že v takovém případě pro konstatování, že se toto rozdílné zacházení dotýká značně vyššího počtu žen než mužů, nepostačuje, že mezi zaměstnanci na částečný úvazek je značně vyšší počet žen než mužů, nýbrž navíc musí být mezi zaměstnanci na plný úvazek značně vyšší počet mužů resp. podstatně vyšší podíl mužů?

b)    Nebo vyplývá i pro článek 157 SFEU a směrnici 2006/54 něco jiného z výkladu Soudního dvora v bodech 25 až 36 rozsudku Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Krakowie1 , podle nějž může i rozdílné zacházení v rámci skupiny osob se zdravotním postižením spadat pod „pojem ‚diskriminace‘ “ uvedený v článku 2 směrnice 2000/78/ES2 ?

Pro případ, že Soudní dvůr zodpoví první otázku kladně a otázky 2a) a 2b) v tom smyslu, že v případě, jako je ten v původním řízení, lze konstatovat, že se rozdílné zacházení ve vztahu k odměně dotýká značně vyššího počtu žen než mužů:

Musí být článek 157 SFEU a čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 4 první věta směrnice 2006/54 vykládány v tom smyslu, že se může jednat o legitimní cíl, jestliže strany kolektivní smlouvy ustanovením, jako je ustanovení uvedené v první otázce, sice na jedné straně sledují cíl odradit zaměstnavatele od nařizování práce přesčas a odměnit využití zaměstnanců nad sjednaný rámec příplatkem za práci přesčas, na druhé straně ovšem rovněž cíl zabránit méně příznivému zacházení se zaměstnanci na plný úvazek v porovnání se zaměstnanci na částečný úvazek a proto stanoví, že příplatky jsou vypláceny pouze za přesčasové hodiny, které jsou odpracovány nad rámec pracovní doby zaměstnance na plný úvazek za kalendářní měsíc?

Musí být ustanovení 4 bod 1 Rámcové dohody o částečném pracovním úvazku v příloze směrnice 97/81/ES1 vykládáno v tom smyslu, že ustanovení vnitrostátní kolektivní smlouvy, podle nějž jsou příplatky za práci přesčas vypláceny pouze za ty hodiny, které jsou odpracovány nad rámec běžné pracovní doby zaměstnance na plný úvazek, zahrnuje rozdílné zacházení se zaměstnanci na plný úvazek a zaměstnanci na částečný úvazek?

V případě kladné odpovědi Soudního dvora na čtvrtou otázku:

Musí být ustanovení 4 bod 1 Rámcové dohody o částečném pracovním úvazku vykládáno v tom smyslu, že se může jednat o objektivní důvod, jestliže strany kolektivní smlouvy ustanovením, jako je ustanovení uvedené ve čtvrté otázce, sice na jedné straně sledují cíl odradit zaměstnavatele od nařizování práce přesčas a odměnit využití zaměstnanců nad sjednaný rámec příplatkem za práci přesčas, na druhé straně ovšem rovněž cíl zabránit méně příznivému zacházení se zaměstnanci na plný úvazek v porovnání se zaměstnanci na částečný úvazek a proto stanoví, že příplatky jsou vypláceny pouze za přesčasové hodiny, které jsou odpracovány nad rámec pracovní doby zaměstnance na plný úvazek za kalendářní měsíc?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (Úř. věst. 2006, L 204, s. 23).

1     Rozsudek ze dne 26. ledna 2021, (C 16/19, EU:C:2021:64).

1     Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. 2000, L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79).

1     Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. 1998, L 14, s. 9; Zvl. vyd. 05/03, s. 267).