Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 26.1.2017 – Fashion ID GmbH & Co.KG v. Verbraucherzentrale NRW eV

(Asia C-40/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Fashion ID GmbH & Co.KG

Vastapuoli: Verbraucherzentrale NRW eV

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun direktiivin 95/46/EY1 22, 23 ja 24 artiklan säännösten kanssa ristiriidassa kansallinen säännöstö, jolla tietosuojaviranomaisten toimintavaltuuksien ja rekisteröidyn käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen ohella myönnetään kuluttajien etujen turvaamiseen pyrkiville yleishyödyllisille yhdistyksille valtuus oikeuksien loukkaamisen tapauksessa ryhtyä toimiin oikeuksien loukkaajaa vastaan?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko esillä olevan kaltaisessa tapauksessa, jossa joku liittää verkkosivustolleen ohjelmakoodin, joka saa käyttäjän selaimen pyytämään sisältöjä sivulliselta ja tässä yhteydessä välittää henkilötietoja sivulliselle, kyseinen koodin liittävä taho yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun direktiivin 95/46/EY (EYVL 1995, L 281, 23.11.1995, s. 31) 2 artiklan d kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä, jos se ei itse voi vaikuttaa tähän tietojenkäsittelytoimeen?

Mikäli toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Onko yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46/EY 2 artiklan d kohtaa tulkittava siten, että sillä säännellään vastuuta sikäli tyhjentävästi, että se on esteenä siviilioikeudellisten vaatimusten kohdistamiselle sellaiseen sivulliseen, joka ei ole rekisterinpitäjä mutta joka aiheuttaa käsittelytoimen vaikuttamatta toimeen?

Kenen ”oikeutettua intressiä” on esillä olevan kaltaisessa tilanteessa pidettävä ratkaisevana suoritettaessa direktiivin 95/46/EY 7 artiklan f kohdassa tarkoitettu punnitseminen? Ulkopuolisten sisältöjen liittämistä koskevaa intressiä vai sivullisen intressiä?

Kenelle direktiivin 95/46/EY 7 artiklan a kohdassa ja 2 artiklan h kohdassa tarkoitettu suostumus on annettava esillä olevan kaltaisessa tilanteessa?

Koskeeko direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa säädetty tiedonantovelvollisuus esillä olevan kaltaisessa tilanteessa myös verkkosivuston ylläpitäjää, joka on liittänyt ulkopuolisen sisällön ja siten aiheuttaa sivullisen suorittaman henkilötietojen käsittelyn?

____________

1 EYVL 1995, L 281, s. 31.