Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 26. janvārī iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – Fashion ID GmbH & Co.KG/Verbraucherzentrale NRW eV

(lieta C-40/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Fashion ID GmbH & Co.KG

Atbildētāja: Verbraucherzentrale NRW eV

Citi lietas dalībnieki: Facebook Ireland Limited, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Prejudiciālie jautājumi

Vai tiesiskajam regulējumam 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 1 22., 23. un 24. pantā ir pretrunā valsts tiesiskais regulējums, kurā līdztekus datu aizsardzības iestāžu tiesībām iejaukties un datu subjekta tiesiskās aizsardzības iespējām sabiedriskā labuma organizācijām patērētāju interešu nodrošināšanai ir piešķirtas tiesības pārkāpumu gadījumā celt prasību pret pārkāpēju?

Ja uz pirmo jautājumu atbilde ir noliedzoša:

Vai šajā lietā, kur persona savā tīmekļa vietnē iesaista programmas kodu, kurš ierosina lietotāja pārlūkprogrammu pieprasīt saturu no trešās personas un šajā saistībā pārsūtīt personas datus trešām personām, šis iesaistītājs ir “personas datu apstrādātājs” 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 2. panta d) punkta izpratnē, ja tas pats nevar ietekmēt šo datu apstrādes procesu?

Ja atbilde uz otro jautājumu ir noliedzoša, vai Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 2. panta d) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā atbildība ir galīgi noteikta tā, ka tajā nav atļauts celt civilprasību pret trešo personu, kas nav “personas datu apstrādātājs”, tomēr izraisa datu apstrādes procesu bez iespējām to ietekmēt?

Kādas “likumīgās intereses” ir jāņem vērā šīs lietas situācijā, izvērtējot apstākļus saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 7. panta f) punktu? Intereses iesaistīt trešo saturu vai arī trešās personas intereses?

Kam ir jāsaņem Direktīvas 95/46/EK 7 panta a) punktā un 2. panta h) punktā paredzētā piekrišana šīs lietas situācijā?

Vai Direktīvas 95/46/EK 10. pantā paredzētais pienākums sniegt informāciju šīs lietas situācijā attiecas arī uz tīmekļa vietnes operatoru, kurš ir iesaistījis trešās personas saturu un tādējādi izraisa personas datu apstrādi, ko veic trešā persona?

____________

1     OV L 281, 31. lpp.