Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 26. januára 2017 – Fashion ID GmbH & Co.KG/Verbraucherzentrale NRW eV

(vec C-40/17)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Fashion ID GmbH & Co.KG

Odporca: Verbraucherzentrale NRW e. V.

Vedľajší účastník konania: Facebook Ireland Limited, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Prejudiciálne otázky

1.    Bráni úprava v článkoch 22, 23 a 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1 takej vnútroštátnej úprave, ktorá okrem intervenčných právomocí úradov na ochranu osobných údajov a možností dotknutej osoby podať opravné prostriedky priznáva neziskovým združeniam na ochranu záujmov spotrebiteľov právomoc zakročiť v prípade porušenia voči porušovateľovi?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

2.    Predstavuje v prípade, o aký ide v prejednávanej veci, keď niekto zapracuje do svojej webovej stránky programový kód, ktorý inštruuje používateľov prehliadač, aby si vyžiadal obsahy od tretích strán, a na tento účel poskytol osobné údaje tejto tretej strane, subjekt, ktorý uvedené zapracovanie uskutočnil, „kontrolóra“ v zmysle článku 2 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, keď on sám nemôže regulovať dané spracovanie osobných údajov?

3.    Treba v prípade zápornej odpovede na druhú otázku článok 2 písm. d) smernice 95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov vykladať v tom zmysle, že taxatívne upravuje zodpovednosť tak, že bráni tomu, aby sa občianskoprávny nárok uplatnil proti tretej strane, ktorá síce nie je „kontrolór“, ale dá podnet na spracovanie údajov bez toho, aby ho mohla regulovať?

4.    Z koho „legitímnych záujmov“ treba vychádzať v situácii, aká nastala v prejednávanej veci, pri rozhodovaní, ktoré treba uskutočniť podľa článku 7 písm. f) smernice 95/46/ES? Zo záujmu na zapracovaní obsahov tretej strany alebo zo záujmu tretej strany?

5.    Komu treba podľa článku 7 písm. a) a článku 2 písm. h) smernice 95/46/ES udeliť požadovaný súhlas v situácii, aká nastala v prejednávanej veci?

6.    Týka sa informačná povinnosť podľa článku 10 smernice 95/46/ES v situácii, aká nastala v prejednávanej veci, aj prevádzkovateľa webovej stránky, ktorý zapracoval obsah tretej strany, a dal tak podnet na spracovanej osobných údajov touto stranou?

____________

1 Ú. v. ES L 281, 1995, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355.