Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 26. januarja 2017 – Fashion ID GmbH & Co.KG/Verbraucherzentrale NRW eV

(Zadeva C-40/17)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožena stranka, pritožnica in nasprotnica vložnice nasprotne pritožbe: Fashion ID GmbH & Co.KG

Tožeča stranka, nasprotna stranka v pritožbenem postopku in vložnica nasprotne pritožbe: Verbraucherzentrale NRW eV

Drugi stranki: Facebook Ireland Limited, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali ureditev iz členov 22, 23 in 24 Direktive 95/46/ES z dne 24. oktobra 19951 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 13, zvezek 15, str. 355) nasprotuje nacionalni ureditvi, s katero je poleg pooblastil za posredovanje, ki jih imajo organi za varstvo podatkov, in pravnih sredstev, ki jih lahko vložijo prizadete osebe, določeno tudi upravičenje nepridobitnih združenj za varstvo interesov potrošnikov, da v primerih kršitev proti kršiteljem začnejo postopek?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

2.    Ali je v primeru, kakršen je ta iz obravnavane zadeve, v katerem subjekt v svojo spletno stran vstavi programsko kodo, zaradi katere uporabnikov brskalnik izvede zahtevo za pridobitev vsebin od tretje osebe in tej za ta namen posreduje osebne podatke, ta subjekt „upravljavec“ v smislu člena 2(d) Direktive 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 13, zvezek 15, str. 355), če sam na ta proces obdelave podatkov nima vpliva?

3.    Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen: Ali je treba člen 2(d) Direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov razlagati tako, da sta z njim jamstvo in odgovornost izčrpno urejena v tem smislu, da nasprotuje začetku civilnopravnega spora zoper tretjo osebo, ki sicer ni „upravljavec“, vendar povzroči proces obdelave, ne da bi nanj vplivala?

4.    Čigavi „zakoniti interesi“ morajo biti v primeru, kakršen je ta iz obravnavane zadeve, odločilni pri tehtanju, ki ga je treba opraviti v skladu s členom 7(f) Direktive 95/46/ES? Je to interes za vstavljanje vsebin tretjih oseb ali interes tretje osebe?

5.    Komu mora biti v primeru, kakršen je ta iz obravnavane zadeve, dana privolitev, zahtevana v skladu s členoma 7(a) in 2(h) Direktive 95/46/ES?

6.    Ali ima v položaju, kakršen je ta iz obravnavane zadeve, obveznost zagotovitve informacij iz člena 10 Direktive 95/46/ES tudi upravljavec spletne strani, ki je vanjo vstavil vsebino tretje osebe in s tem povzročil obdelavo osebnih podatkov s strani tretje osebe?

____________

1     UL L 281, str. 31.