Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 26 januari 2017 – Fashion ID GmbH & Co.KG mot Verbraucherzentrale NRW eV

(Mål C-40/17)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande i andra instans: Fashion ID GmbH & Co.KG

Motpart i andra instans: Verbraucherzentrale NRW eV

Ytterligare parter: Facebook Ireland Limited, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Tolkningsfrågor

1)    Utgör regelverket i artiklarna 22, 23 och 24 i direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter av den 24 oktober 1995(1 ) (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31) hinder för en nationell bestämmelse, som utöver dataskyddsmyndigheternas befogenheter att ingripa och de registrerades rätt att väcka talan ger allmännyttiga organisationer behörighet att tillvarata konsumenternas intressen vid eventuella överträdelser mot den part som begått intrång?

Om fråga 1 besvaras nekande:

2)    I en situation som den förevarande, där en aktör på sin webbplats integrerar en programkod som får användarens webbläsare att inhämta innehåll från tredje part samt överföra personuppgifter till tredje part, är det förstnämnda aktör, som integrerat programkoden, som är ”registeransvarig” i den mening som avses i artikel 2 d i direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter av den 24 oktober 1995 (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31), om denna aktör inte själv kan påverka databehandlingen?

3)    Om fråga 2 ska besvaras nekande: Ska artikel 2 d i direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter tolkas så, att denna bestämmelse uttömmande reglerar ansvar och skyldighet på ett sådant sätt att det utgör hinder för att väcka en civilrättslig talan mot en tredje part som visserligen inte är ”registeransvarig”, men som utgör orsaken till behandlingen utan att själv påverka processen i fråga?

4)    Mellan vilkas ”berättigade intressen” enligt artikel 7 f i direktiv 95/46/EG ska det göras en avvägning i en situation som den förevarande? Ska avvägningen göras till förmån för intresset att integrera tredjepartsinnehåll eller tredjepartsintresset?

5)    Till vem ska samtycke enligt artikel 7 a och artikel 2 h i direktiv 95/46/EG lämnas i den här aktuella situationen?

6)    Gäller informationsplikten enligt artikel 10 i direktiv 95/46/EG i en situation som den förevarande även den som driver en webbplats, som har integrerat tredjepartsinnehåll och därmed har utgjort orsaken till att tredje part behandlar personuppgifter?

____________

(1 ) EGT L 281, s. 31.