Language of document :

2019 m. liepos 29 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fashion ID GmbH & Co.KG / Verbraucherzentrale NRW eV

(Byla C-40/17)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyva 95/46/EB – 2 straipsnio d punktas – Sąvoka „duomenų valdytojas“ – Interneto svetainės, į kurią integruotas socialinis modulis, leidžiantis perduoti šios svetainės lankytojo asmens duomenis minėto modulio teikėjui, administratorius – 7 straipsnio f punktas – Duomenų tvarkymo teisėtumas – Atsižvelgimas į interneto svetainės administratoriaus arba socialinio modulio teikėjo interesus – 2 straipsnio h punktas ir 7 straipsnio a punktas – Duomenų subjekto sutikimas – 10 straipsnis – Duomenų subjekto informavimas – Nacionalinės teisės aktai, leidžiantys vartotojų teisių gynimo asociacijoms pareikšti ieškinį)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Fashion ID GmbH & Co.KG

Kita apeliacinio proceso šalis: Verbraucherzentrale NRW eV

Kiti proceso dalyviai: Facebook Ireland Limited, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Rezoliucinė dalis

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 22–24 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiamos nacionalinės taisyklės, leidžiančios vartotojų teisių gynimo asociacijoms pareikšti ieškinį tariamam asmens duomenų apsaugos pažeidėjui.

Interneto svetainės administratorius, kaip antai Fashion ID GmbH & Co. KG, kuris toje interneto svetainėje įterpia socialinį modulį, leidžiantį šios svetainės lankytojo naršyklei prašyti minėto modulio teikėjo turinio ir perduoti šiam teikėjui lankytojo asmens duomenis, gali būti laikomas duomenų valdytoju, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 95/46 2 straipsnio d punktą. Vis dėlto tokia atsakomybė jam tenka tik už tą asmens duomenų tvarkymo operaciją arba operacijų rinkinį, kurių tikslus ir būdus jis realiai nustatė, t. y. už nagrinėjamą duomenų rinkimą ir perdavimą.

Esant tokiai situacijai, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, kai interneto svetainės administratorius į minėtą svetainę integruoja socialinį modulį, leidžiantį šios svetainės lankytojo naršyklei prašyti minėto modulio teikėjo turinio ir perduoti šiam teikėjui lankytojo asmens duomenis, būtina, kad ir šis administratorius, ir šis teikėjas tokiomis tvarkymo operacijomis siektų teisėtų interesų, kaip apibrėžta Direktyvos 95/46 7 straipsnio f punkte, kad tokios operacijos galėtų būtų pagrįstos šiuo atžvilgiu.

4.    Direktyvos 95/46 2 straipsnio h punktas ir 7 straipsnio a punktas turi būti aiškinami taip, kad esant tokiai situacijai, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, kai interneto svetainės administratorius integruoja į minėtą svetainę socialinį modulį, leidžiantį šios svetainės lankytojo naršyklei prašyti minėto modulio teikėjo turinio ir perduoti šiam teikėjui lankytojo asmens duomenis, šiose nuostatose nurodytą sutikimą šis administratorius privalo gauti tik dėl asmens duomenų tvarkymo operacijos ar operacijų rinkinio, kurių tikslus ir būdus minėtas administratorius realiai nustato. Be to, šios direktyvos 10 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tokiu atveju šioje nuostatoje numatyta pareiga pateikti informaciją tenka ir minėtam administratoriui; vis dėlto informacija, kurią jis privalo pateikti duomenų subjektui, turi būti susijusi tik su asmens duomenų tvarkymo operacija ar operacijų rinkiniu, kurių tikslus ir būdus jis realiai nustato.

____________

1 OL C 112, 2017 4 10.