Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door tribunal administratif (Luxemburg) op 5 maart 2021 – A, B en C, wettelijk vertegenwoordigd door zijn ouders / Ministre de l’Immigration et de l'Asile

(Zaak C-153/21)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal administratif

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: A, B en C, wettelijk vertegenwoordigd door zijn ouders

Verwerende partij: Ministre de l’Immigration et de l'Asile

Prejudiciële vraag

Kan artikel 33, lid 2, onder a), van richtlijn 2013/32/EU [van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013] betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming1 , gelezen in samenhang met artikel 23 van richtlijn 2011/95/EU [van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011] inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming2 , en met artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in die zin worden uitgelegd dat het verzoek om internationale bescherming dat de ouders namens hun minderjarige kind hebben ingediend in een andere lidstaat (in casu Luxemburg) dan de lidstaat die eerder alleen aan de ouders en broers en zusters van het kind internationale bescherming heeft verleend (in casu Griekenland), niet-ontvankelijk mag worden verklaard op grond dat de autoriteiten van het land dat aan die ouders, broers en zusters, vóór hun vertrek en vóór de geboorte van het kind, internationale bescherming heeft verleend, verzekeren dat dit kind bij zijn aankomst en bij de terugkeer van de overige gezinsleden, een verblijfstitel en dezelfde voordelen zal kunnen verkrijgen als die welke worden toegekend aan personen die internationale bescherming genieten, maar zij echter niet stellen dat aan het kind een eigen status van internationale bescherming zal worden toegekend?

____________

1 PB 2013, L 180, blz. 60.

2 PB 2011, L 337, blz. 9.