Language of document :

Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 20. juli 2017 – »Gelvora« UAB mod Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen)

(Sag C-357/16) 1

(Præjudiciel forelæggelse – urimelig handelspraksis – direktiv 2005/29/EF – anvendelsesområde – inkassoselskab – forbrugerkredit – overdragelse af krav – karakteren af retsforholdet mellem selskabet og debitoren – artikel 2, litra c) – begrebet »produkt« – gældsinddrivelseshandlinger, der foretages parallelt ved medvirken af en foged)

Processprog: litauisk

Den forelæggende ret

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i hovedsagen

Sagsøger: »Gelvora« UAB

Sagsøgt: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Konklusion

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) skal fortolkes således, at dets materielle anvendelsesområde omfatter retsforholdet mellem et inkassoselskab og en debitor, som misligholder en forbrugerkreditaftale, og hvis gæld er blevet overdraget til dette selskab. Begrebet »produkt« som omhandlet i dette direktivs artikel 2, litra c), omfatter den praksis, som et sådant selskab udviser med henblik på at foretage en inddrivelse af sin fordring. I denne forbindelse er det uden betydning, at gælden er blevet fastslået ved en retsafgørelse, og at denne afgørelse er blevet overgivet til en foged med henblik på fuldbyrdelse.

____________

1 EUT C 335 af 12.9.2016.