Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 20 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituania) – „Gelvora” UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Cauza C-357/16)1

[Trimitere preliminară – Practici comerciale neloiale – Directiva 2005/29/CE – Domeniu de aplicare – Societate de recuperare a creanțelor – Credit de consum – Cesiune de creanță – Natura raportului juridic dintre societate și debitor – Articolul 2 litera (c) – Noțiunea „produs” – Măsuri de recuperare desfășurate în paralel cu intervenția unui executor judecătoresc]

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Reclamantă: „Gelvora“ UAB

Pârât: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Dispozitivul

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) trebuie interpretată în sensul că intră în domeniul său de aplicare material raportul juridic dintre o societate de recuperare a creanțelor și debitorul care nu și-a îndeplinit obligația de plată într-un contract de credit de consum și a cărui datorie a fost cesionată acestei societăți. Intră sub incidența noțiunii „produs” în sensul articolului 2 litera (c) din această directivă practicile la care recurge o astfel de societate pentru a efectua recuperarea creanței sale. În această privință, este irelevantă împrejurarea că datoria a fost confirmată printr-o hotărâre judecătorească, iar această hotărâre a fost transmisă unui executor judecătoresc în vederea executării.

____________

1     JO C 335, 12.9.2016.