Language of document : ECLI:EU:C:2017:573

Дело C357/16

„Gelvora“ UAB

срещу

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Преюдициално запитване,
отправено от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

„Преюдициално запитване — Нелоялни търговски практики — Директива 2005/29/ЕО — Приложно поле — Дружество за събиране на вземания — Потребителски кредит — Доброволно прехвърляне на вземане — Естество на правоотношението между дружеството и длъжника — Член 2, буква в) — Понятието „продукт“ — Мерки за събиране на вземане, провеждани паралелно с действията на съдебен изпълнител“

Резюме — Решение на Съда (десети състав) от 20 юли 2017 г.

Защита на потребителите — Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители — Директива 2005/29 — Приложно поле — Задължение на неизправен длъжник по договор за потребителски кредит, цедиран на дружество за събиране на вземания — Правоотношение между това дружество и неизправния длъжник — Включване — Понятие за продукт — Мерки за събиране на вземания, провеждани от това дружество паралелно с действията на съдебен изпълнител — Включване

(член 2, буква в) от Директива 2005/29 на Европейския парламент и на Съвета)

Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялните търговски практики“), трябва да се тълкува в смисъл, че в материалното ѝ приложно поле попада правоотношението между дружество за събиране на вземания и неизправния длъжник по договор за потребителски кредит, чийто дълг е бил цедиран на това дружество. В понятието „продукт“ по смисъла на член 2, буква в) от тази директива попадат практиките, прилагани от дружество с оглед на събиране на вземането. В това отношение е без значение обстоятелството, че задължението е било потвърдено със съдебно решение и че това решение е било предадено на съдебен изпълнител за изпълнение.

Всъщност, освен факта, че дадено публично изпълнително производство от съдебен изпълнител може да въведе длъжника в грешка относно естеството на производството, в което участва, полезното действие на защитата на потребителя, гарантирана от Директивата за нелоялните търговски практики, изисква търговецът, който е решил да действа самостоятелно с цел събиране на вземанията, да бъде подчинен на разпоредбите на тази директива за мерките, които приема от свое име, паралелно с принудителното публично изпълнение.

(вж. т. 30 и 31 и диспозитива)