Language of document : ECLI:EU:C:2017:573

Sag C-357/16

»Gelvora« UAB

mod

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

»Præjudiciel forelæggelse – urimelig handelspraksis – direktiv 2005/29/EF – anvendelsesområde – inkassoselskab – forbrugerkredit – overdragelse af krav – karakteren af retsforholdet mellem selskabet og debitoren – artikel 2, litra c) – begrebet »produkt« – gældsinddrivelseshandlinger, der foretages parallelt ved medvirken af en foged«

Sammendrag – Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 20. juli 2017

Forbrugerbeskyttelse – virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne – direktiv 2005/29 – anvendelsesområde – debitor, som misligholder en forbrugerkreditaftale, og hvis gæld er blevet overdraget til et inkassoselskab – retsforholdet mellem dette selskab og den misligholdende debitor – omfattet – begrebet produkt – gældsinddrivelseshandlinger, som dette selskab foretager parallelt ved medvirken af en foged – omfattet

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29, art. 2, litra c)]

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) skal fortolkes således, at dets materielle anvendelsesområde omfatter retsforholdet mellem et inkassoselskab og en debitor, som misligholder en forbrugerkreditaftale, og hvis gæld er blevet overdraget til dette selskab. Begrebet »produkt« som omhandlet i dette direktivs artikel 2, litra c), omfatter den praksis, som et sådant selskab udviser med henblik på at foretage en inddrivelse af sin fordring. I denne forbindelse er det uden betydning, at gælden er blevet fastslået ved en retsafgørelse, og at denne afgørelse er blevet overgivet til en foged med henblik på fuldbyrdelse.

Ud over at en indledning af sådanne foranstaltninger parallelt med en officiel fuldbyrdelsesprocedure ved en foged kan vildlede debitoren med hensyn til karakteren af den procedure, vedkommende står over for, kræver den effektive virkning af den beskyttelse, som direktivet om urimelig handelspraksis sikrer forbrugeren, således, at den erhvervsdrivende, der har besluttet at agere selvstændigt med henblik på inddrivelsen af gælden, underlægges dette direktivs bestemmelser i forhold til de foranstaltninger, som den pågældende vedtager af egen drift parallelt med en tvangsfuldbyrdelsesprocedure.

(jf. præmis 30 og 31 samt domskonkl.)