Language of document : ECLI:EU:C:2017:573

Asia C-357/16

UAB ”Gelvora”

vastaan

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Ennakkoratkaisupyyntö – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

Ennakkoratkaisupyyntö – Sopimattomat kaupalliset menettelyt – Direktiivi 2005/29/EY – Soveltamisala – Perintätoimisto – Kulutusluotto – Saatavan luovutus – Perintätoimiston ja velallisen välisen oikeussuhteen luonne – 2 artiklan c alakohta – Tuotteen käsite – Perintätoimenpiteet, jotka toteutetaan samanaikaisesti haastemiehen toimesta meneillään olevan perinnän kanssa

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 20.7.2017

Kuluttajansuoja – Sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt – Direktiivi 2005/29 – Soveltamisala – Takaisinmaksun laiminlyöneen kulutusluottosopimuksen velallisen velka, joka on luovutettu perintätoimistolle, kuuluu tämän yhtiön ja takaisinmaksun laiminlyöneen velallisen väliseen oikeussuhteeseen – Perintätoimet, jotka tämä yhtiö toteuttaa samanaikaisesti haastemiehen toimesta meneillään olevan perinnän kanssa, kuuluvat tuotteen käsitteeseen

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29 2 artiklan c alakohta)

Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) on tulkittava siten, että perintätoimiston ja kulutusluottosopimuksen velallisen, joka on laiminlyönyt takaisinmaksun ja jonka velka on luovutettu tälle yhtiölle, välinen oikeussuhde kuuluu sen aineelliseen soveltamisalaan. Tällaisen yhtiön saatavansa perintää varten toteuttamat menettelyt kuuluvat tämän direktiivin 2 artiklan c alakohdassa tarkoitettuun tuotteen käsitteeseen. Tältä osin on merkityksetöntä, että velka on vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä ja että tämä päätös on toimitettu haastemiehelle täytäntöönpanoa varten.

Sen lisäksi, että tällaisten toimenpiteiden toteuttaminen samanaikaisesti haastemiehen virallisen täytäntöönpanomenettelyn kanssa on omiaan harhauttamaan velallisen siltä osin, minkä luonteinen menettely häneen kohdistetaan, kuluttajalle sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevalla direktiivillä taatun suojan tehokas vaikutus edellyttää, että elinkeinonharjoittajaan, joka on päättänyt toteuttaa itsenäisiä toimenpiteitä saatavien perintää varten, sovelletaan tämän direktiivin säännöksiä niiden toimenpiteiden osalta, joita se toteuttaa itse samanaikaisesti täytäntöönpanomenettelyn kanssa.

(ks. 30 ja 31 kohta sekä tuomiolauselma)