Language of document : ECLI:EU:C:2017:573

Predmet C357/16

„Gelvora” UAB

protiv

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(zahtjev za prethodnu odluku
koji je uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Nepoštena poslovna praksa – Direktiva 2005/29/EZ – Područje primjene – Društvo za naplatu potraživanja – Potrošački kredit – Prijenos tražbine – Priroda pravnog odnosa između društva i dužnika – Članak 2. točka (c) – Pojam ,proizvod’ – Mjere naplate provedene istodobno s djelovanjem sudskog izvršitelja”

Sažetak – Presuda Suda (deseto vijeće) od 20. srpnja 2017.

Zaštita potrošača – Nepoštena poslovna praksa poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču – Direktiva 2005/29 – Područje primjene – Dug dužnika koji ne izvršava obveze iz ugovora o potrošačkom kreditu, koji je prenesen društvu za naplatu potraživanja – Pravni odnos između tog društva i dužnika koji ne izvršava obveze – Uključenost – Pojam „proizvod”– Mjere naplate potraživanja koje je provelo to društvo istodobno s djelovanjem sudskog izvršitelja – Uključenost

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2005/29, čl. 2. t. (c))

Direktivu 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća („Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi”) treba tumačiti na način da njezinu materijalnom području primjene pripada pravni odnos između društva za naplatu potraživanja i dužnika koji nije izvršio obveze iz ugovora o potrošačkom kreditu čiji je dug prenesen tom društvu. Pojam „proizvod” u smislu članka 2. točke (c) te direktive obuhvaća praksu takvog društva prilikom naplate potraživanja. U tom pogledu, bez utjecaja je okolnost da je postojanje duga potvrđeno sudskom odlukom i da je ta odluka proslijeđena sudskom izvršitelju na izvršenje.

Naime, osim činjenice da poduzimanje takvih mjera istodobno sa službenim postupkom izvršenja putem sudskog izvršitelja može dužnika dovesti u zabludu u pogledu naravi postupka koji se protiv njega vodi, korisni učinak zaštite koji potrošaču jamči Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi zahtijeva da se trgovac koji je odlučio djelovati samostalno da bi naplatio svoje tražbine podvrgne odredbama te direktive u pogledu mjera koje on sam poduzima istodobno s postupkom prisilnog izvršenja.

(t. 30., 31. i izreka)