Language of document : ECLI:EU:C:2017:573

Vec C357/16

„Gelvora“ UAB

proti

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nekalé obchodné praktiky – Smernica 2005/29/ES – Pôsobnosť – Spoločnosť zaoberajúca sa vymáhaním pohľadávok – Spotrebiteľský úver – Postúpenie pohľadávky – Povaha právneho vzťahu medzi touto spoločnosťou a dlžníkom – Článok 2 písm. c) – Pojem ‚produkt‘ – Opatrenia na vymáhanie pohľadávky uskutočňované súčasne so zásahom súdneho vykonávateľa“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 20. júla 2017

Ochrana spotrebiteľov – Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom – Smernica 2005/29 – Pôsobnosť – Dlh dlžníka v omeškaní s plnením zmluvy o spotrebiteľskom úvere postúpený spoločnosti zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok – Právny vzťah medzi touto spoločnosťou a dlžníkom v omeškaní – Zahrnutie – Pojem „produkt“ – Opatrenia na vymáhanie pohľadávok uskutočňované touto spoločnosťou súčasne so zásahom súdneho vykonávateľa – Zahrnutie

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29, článok 2 písm. c)]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), sa má vykladať v tom zmysle, že právny vzťah medzi spoločnosťou zaoberajúcou sa vymáhaním pohľadávok a dlžníkom v omeškaní s plnením zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorého dlh bol postúpený tejto spoločnosti, patrí do vecnej pôsobnosti tejto smernice. Pojem „produkt“ v zmysle článku 2 písm. c) tejto smernice sa vzťahuje na praktiky, ktoré táto spoločnosť uplatňuje s cieľom vymôcť svoju pohľadávku. V tomto ohľade nemá nijaký vplyv okolnosť, že existencia dlhu bola potvrdená súdnym rozhodnutím a že toto rozhodnutie bolo postúpené súdnemu vykonávateľovi na účely jeho vykonania.

Okrem toho, že uskutočnenie takýchto opatrení súbežne s oficiálnym konaním o výkone rozhodnutia súdnym vykonávateľom môže uviesť dlžníka do omylu, pokiaľ ide o povahu konania, ktoré sa proti nemu vedie, potrebný účinok ochrany zaručenej spotrebiteľovi smernicou o nekalých obchodných praktikách si vyžaduje, aby obchodník, ktorý sa rozhodne konať autonómne s cieľom vymôcť dlhy, podliehal ustanoveniam tejto smernice, pokiaľ ide o opatrenie, ktoré sám prijme súbežne s konaním o nútenom výkone rozhodnutia.

(pozri body 30, 31 a výrok)