Language of document : ECLI:EU:C:2017:573

Mål C357/16

”Gelvora” UAB

mot

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

”Begäran om förhandsavgörande – Otillbörliga affärsmetoder – Direktiv 2005/29/EG – Tillämpningsområde – Inkassobolag – Konsumentkredit – Överlåtelse av fordran – Arten av rättsförhållandet mellan bolaget och gäldenären – Artikel 2 c – Begreppet produkt – Indrivningsåtgärder som vidtas parallellt med ett utsökningsförfarande”

Sammanfattning – Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 20 juli 2017

Konsumentskydd – Otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter – Direktiv 2005/29 – Tillämpningsområde – Gäldenär som inte uppfyllt sina förpliktelser enligt ett konsumentkreditavtal och vars fordran har överlåtits till ett inkassobolag – Rättsförhållandet mellan inkassobolaget och nämnde gäldenär – Omfattas – Begreppet produkt – Indrivningsåtgärder som inkassobolaget vidtar parallellt med ett utsökningsförfarande – Omfattas

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29, artikel 2 c)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) ska tolkas på så sätt att dess materiella tillämpningsområde innefattar ett rättsförhållande mellan ett inkassobolag och en gäldenär som inte uppfyllt sina förpliktelser enligt ett konsumentkreditavtal, när fordran har överlåtits till nämnda bolag. De metoder som ett sådant bolag använder sig av för att driva in sin fordran ingår i begreppet produkt i den mening som avses i artikel 2 c i detta direktiv. Det saknar i det sammanhanget betydelse om fordran har bekräftats genom ett rättsligt avgörande och att det avgörandet har överlämnats till de exekutiva myndigheterna för verkställighet.

Förutom att ett vidtagande av sådana åtgärder parallellt med ett officiellt utsökningsförfarande genom de exekutiva myndigheterna kan vilseleda konsumenten om vad för slags förfarande denne är föremål för, kräver en ändamålsenlig verkan av det skydd som konsumenten garanteras genom direktivet om otillbörliga affärsmetoder att en näringsidkare som beslutat att agera fristående för att driva in skulder omfattas av bestämmelserna i direktivet beträffande de åtgärder denne vidtar för egen räkning parallellt med ett utsökningsförfarande.

(se punkterna 30 och 31 samt domslutet)