Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona (Španielsko) 11. marca 2021 – AD a i./PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV a DAF Trucks Deutschland GmbH

(vec C-163/21)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: AD a i.

Žalované: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV a DAF Trucks Deutschland GmbH

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie1 vykladať v tom zmysle, že sprístupňovanie relevantných dôkazov sa týka len dokumentov, ktoré už existujú a ktoré má žalovaný alebo tretia osoba k dispozícii, alebo naopak článok 5 ods. 1 zahŕňa aj možnosť sprístupnenia nových dokumentov, ktoré musí osoba, ktorej je určená žiadosť o informácie, vyhotoviť zhromaždením alebo roztriedením informácií, poznatkov alebo údajov, ktorými disponuje?

____________

1 Ú. v. EÚ L 349, 2014, s. 1.