Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 19 ianuarie 2017 – Tietosuojavaltuutettu

(Cauza C-25/17)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Reclamant(ă): Tietosuojavaltuutettu

Pârâtă: Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta

Întrebările preliminare

Excepțiile de la domeniul de aplicare al Directivei privind protecția datelor personale1 , prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din aceasta, trebuie interpretate în sensul că activitatea de colectare și de prelucrare a datelor cu caracter personal de către membrii unei comunități religioase în cadrul predicării din casă în casă nu intră în domeniul de aplicare al directivei? În cadrul aprecierii aplicabilității directivei, ce importanță prezintă faptul că, pe de o parte, activitatea de predicare în cadrul căreia se colectează datele în discuție este organizată de comunitatea religioasă și de congregațiile acesteia și, pe de altă parte, că, în același timp, se ridică problema practicării individuale a religiei de către membrii comunității?

Având în vedere considerentele (26) și (27) din directivă, definiția noțiunii „sistem de evidență a datelor cu caracter personal”, prevăzută la articolul 2 litera (c) din Directiva privind protecția datelor personale, trebuie interpretată în sensul că ansamblul datelor cu caracter personal (care includ numele și adresa, precum și alte date și caracteristici posibile referitoare la persoana respectivă) care nu au fost colectate în mod automatizat în contextul activității de predicare din casă în casă prezentate anterior

nu constituie un asemenea sistem de evidență a datelor cu caracter personal, pentru motivul că fișierele de evidență sau listele specifice ori alte sisteme de clasificare care facilitează căutarea nu sunt incluse în mod expres în definiția din Legea finlandeză privind datele personale, sau

constituie un asemenea sistem de evidență a datelor cu caracter personal, întrucât datele necesare unei utilizări ulterioare, dată fiind destinația lor, pot fi accesate în practică cu ușurință și fără costuri excesive în sensul Legii finlandeze privind datele personale?

Expresia „care, singur sau împreună cu [alte persoane], stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal”, de la articolul 2 litera (d) din Directiva privind protecția datelor personale trebuie interpretată în sensul că o comunitate religioasă care organizează o activitate în cadrul căreia se colectează date cu caracter personal (printre alte prin repartizarea zonelor de acțiune între diferiții predicatori, prin urmărirea activității de predicare și prin ținerea unor registre de evidență a persoanelor care nu doresc să fie vizitate de predicatori) poate fi considerată operator de date cu caracter personal, în ceea ce privește activitatea de prelucrare a datelor personale efectuată de membrii comunității religioase, chiar dacă, potrivit afirmației comunității menționate, numai predicatorii individuali au acces la datele consemnate?

Dispoziția menționată, mai precis articolul 2 litera (d), trebuie interpretată în sensul că comunitatea religioasă poate fi calificată drept operator numai în cazul în care adoptă alte măsuri specifice, precum indicații sau instrucțiuni scrise, prin intermediul cărora gestionează colectarea de date, sau este suficient să se poată considera că aceasta este efectiv în măsură să gestioneze activitatea membrilor săi?

La a treia și la a patra întrebare trebuie să se răspundă numai în cazul în care din răspunsurile date la prima și la a doua întrebare rezultă că directiva este aplicabilă în situațiile enunțate. La a patra întrebare trebuie să se răspundă numai în cazul în care, în lumina răspunsului dat la a treia întrebare, nu se poate exclude posibilitatea aplicării articolului 2 litera (d) din directivă în cazul unei comunități religioase.

____________

1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO 1995 L 281, p. 31, Ediție specială, 13 vol. 17, p. 10).