Language of document : ECLI:EU:C:2018:551

Kohtuasi C25/17

Menetlus, mille algatas Tietosuojavaltuutettu

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus)

Eelotsusetaotlus – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiiv 95/46/EÜ – Direktiivi kohaldamisala – Artikkel 3 – Isikuandmete kogumine usukogukonna liikmete poolt ukselt uksele tehtava kuulutustöö käigus – Artikli 2 punkt c – Mõiste „isikuandmete kataloog“ – Artikli 2 punkt d – Mõiste „vastutav töötleja“ – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 10 lõige 1

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (suurkoda) 10. juuli 2018. aasta otsus

1.        Kohtumenetlus – Suuline menetlus – Menetluse taasavamine – Eelotsusemenetluse huvitatud poolte sisukohtades või kohtujuristi ettepanekus sisalduvate faktiliste eelduste väidetav tõele mittevastavus – Menetluse suulise osa uuendamise põhjendus – Puudumine

(ELTL artikkel 267; Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 2; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 83)

2.        Põhiõigused – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele – Mõiste „usk“ – Ulatus

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 10 lõige 1)

3.        Õigusaktide ühtlustamine – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiiv 95/46 – Kohaldamisala – Isikuandmete töötlemine tegevuse käigus, mis ei kuulu liidu õiguse kohaldamisalasse, või isikuandmete töötlemine, millega tegelevad füüsilised isikud üksnes isiklikel või kodustel eesmärkidel – Väljajätmine – Kohaldatavus isikuandmete kogumisele usukogukonna liikmete poolt ukselt uksele tehtava kuulutustöö käigus – Puudumine

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 10 lõige 1; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46, artikli 3 lõige 2)

4.        Õigusaktide ühtlustamine – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiiv 95/46 – Kohaldamisala – Isikuandmete kataloog – Mõiste – Selliseid isikuandmeid sisaldav andmekogu, mis on kogutud ukselt uksele tehtava kuulutustöö käigus ja mis on nende hilisema kasutamise hõlbustamiseks korrastatud – Hõlmamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46, artikli 2 punkt c)

5.        Õigusaktide ühtlustamine – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiiv 95/46 – Vastutav töötleja – Isikuandmete kogumine usukogukonna liikmete poolt ukselt uksele tehtava kuulutustöö käigus – Töötlemise eest vastutuse omistamine kogukonnale – Sekkumine selliste kogukondade korralduslikku autonoomiasse – Puudumine

(ELTL artikkel 17; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 10 lõige 1; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46, artikli 2 punkt d)

1.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 26 ja 28)

2.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 47)

3.      Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 3 lõiget 2 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 10 lõikega 1 tuleb tõlgendada nii, et usukogukonna liikmete poolt isikuandmete kogumine ukselt uksele tehtava kuulutustöö käigus ja nende andmete hilisem töötlemine ei kujuta endast ei isikuandmete töötlemist direktiivi artikli 3 lõike 2 esimeses taandes nimetatud tegevuse käigus ega isikuandmete töötlemist, millega tegelevad füüsilised isikud üksnes isiklikel või kodustel eesmärkidel direktiivi artikli 3 lõike 2 teise taande tähenduses.

(vt punkt 51 ja resolutsiooni punkt 1)

4.      Direktiivi 95/46 artikli 2 punkti c tuleb tõlgendada nii, et selles sättes sisalduv mõiste „kataloog“ hõlmab selliste isikuandmete kogumit, mis on kogutud ukselt uksele tehtava kuulutustöö käigus ning mis sisaldab nimesid ja aadresse ning muid andmeid külastatud isikute kohta, kui need andmed on korrastatud konkreetsete kriteeriumide põhjal, mis praktikas võimaldavad neid hilisema kasutamise eesmärgil hõlpsalt üles leida. Selleks et niisugune kogum kuuluks selle mõiste alla, ei ole vaja, et see hõlmaks kartoteeki, spetsiifilisi loetelusid või muid süsteeme, mis võimaldavad otsingut.

(vt punkt 62 ja resolutsiooni punkt 2)

5.      Direktiivi 95/46 artikli 2 punkti d koostoimes põhiõiguste harta artikli 10 lõikega 1 tuleb tõlgendada nii, et see võimaldab pidada usukogukonda selle kuulutustööd tegevate liikmetega kaasvastutavaks isikuandmete töötlemise eest, millega viimased tegelevad ukselt uksele tehtava kuulutustöö käigus, mida kogukond korraldab, koordineerib ja julgustab, ilma et selleks oleks vaja, et kogukonnal oleks andmetele juurdepääs või et oleks tuvastatud, et ta on oma liikmetele andnud kirjalikke juhiseid või korraldusi andmete töötlemise kohta.

Seda järeldust ei sea kahtluse alla ELTL artiklist 17 tulenev põhimõte, mille kohaselt usukogukonnad on oma tegevuse korraldamisel autonoomsed. Igaühe kohustust järgida isikuandmete kaitset reguleerivaid liidu õigusnorme ei saa nimelt pidada sekkumiseks nende kogukondade korralduslikku autonoomiasse (vt analoogia alusel 17. aprilli 2018. aasta kohtuotsus Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punkt 58).

(vt punktid 74 ja 75 ning resolutsiooni punkt 3)