Language of document : ECLI:EU:C:2018:551

Byla C25/17

Tietosuojavaltuutettu inicijuota byla

(Korkein hallinto-oikeus prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyva 95/46/EB – Šios direktyvos taikymo sritis – 3 straipsnis – Religinės bendruomenės narių atliekamas asmens duomenų rinkimas vykdant tikėjimo skelbimo „nuo durų iki durų“ veiklą – 2 straipsnio c punktas – Sąvoka „asmens duomenų susistemintas rinkinys“ – 2 straipsnio d punktas – Sąvoka „duomenų valdytojas“ – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnio 1 dalis“

Santrauka – 2018 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas

1.        Teismo procesas – Žodinė proceso dalis – Atnaujinimas – Tariamai netikslios faktinės prielaidos, kurias procesu dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą suinteresuotos šalys nurodė savo pateiktose pastabose arba kurios nurodytos generalinio advokato išvadoje – Žodinės proceso dalies atnaujinimo pagrindimas – Nebuvimas

(SESV 267 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 83 straipsnis)

2.        Pagrindinės teisės – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – Teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę – Religijos sąvoka – Apimtis

(Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnio 1 dalis)

3.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyva 95/46 – Taikymo sritis – Asmens duomenų tvarkymas, atliekamas vykdant veiklą, kuriai netaikoma Sąjungos teisė arba kurią vykdo fiziniai asmenys, užsiimantys tik asmenine ar namų ūkio veikla – Neįtraukimas – Taikymas religinės bendruomenės nariams atliekant asmens duomenų rinkimą jiems vykdant tikėjimo skelbimo „nuo durų iki durų“ veiklą – Nebuvimas

(Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnio 1 dalis; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 3 straipsnio 2 dalis)

4.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyva 95/46 – Taikymo sritis – Asmens duomenų susistemintas rinkinys – Sąvoka – Asmens duomenų, surinktų vykdant tikėjimo skelbimo „nuo durų iki durų“ veiklą ir susistemintų pagal specifinius kriterijus tam, kad vėliau juos būtų lengviau naudoti, visuma – Įtraukimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 2 straipsnio c punktas)

5.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyva 95/46 – Duomenų valdytojas – Religinės bendruomenės narių atliekamas asmens duomenų rinkimas vykdant tikėjimo skelbimo „nuo durų iki durų“ veiklą – Atsakomybės už tvarkymą priskyrimas bendruomenei – Tokių bendruomenių organizacinės autonomijos ribojimas – Nebuvimas

(SESV 17 straipsnis; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnio 1 dalis; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 2 straipsnio d punktas)

1.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 26, 28 punktus)

2.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 47 punktą)

3.      1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 3 straipsnio 2 dalis, siejama su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinama taip, kad asmens duomenų rinkimas, kurį, vykdydami skelbimo „nuo durų iki durų“ veiklą, atlieka religinės bendruomenės nariai, ir tolesnis tokių duomenų tvarkymas nelaikytini asmens duomenų tvarkymu vykdant šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje nurodytą veiklą ir tai nėra fizinių asmenų atliekamas asmens duomenų tvarkymas užsiimant tik asmenine ar namų ūkio veikla, kaip tai suprantama pagal minėtos direktyvos 3 straipsnio 2 dalies antrą įtrauką.

(žr. 51 punktą ir rezoliucinės dalies 1 punktą)

4.      Direktyvos 95/46 2 straipsnio c punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje įtvirtinta sąvoka „susistemintas rinkinys“ apima visumą asmens duomenų, kurie surinkti vykdant skelbimo „nuo durų iki durų“ veiklą ir kuriuos sudaro aplankytų asmenų vardai, pavardės, adresai ir kita su jais susijusi informacija, jeigu šie duomenys susisteminti pagal nustatytus kriterijus, kurie praktiškai sudaro galimybę tokius duomenis lengvai rasti siekiant juos toliau naudoti. Kad ši sąvoka apimtų tokią duomenų visumą, nebūtina, kad joje būtų konkrečių kortelių, sąrašų ar kitų paieškos sistemų.

(žr. 62 punktą ir rezoliucinės dalies 2 punktą)

5.      Direktyvos 95/46 2 straipsnio d punktas, siejamas su Pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį religinę bendruomenę kartu su tikėjimą skelbiančiais jos nariais galima laikyti asmens duomenų, kuriuos tokie nariai renka vykdydami skelbimo „nuo durų iki durų“ veiklą, kurią ši bendruomenė organizuoja, koordinuoja ir skatina, valdytoja, ir nebūtina, kad tokia bendruomenė turėtų galimybę susipažinti su šiais duomenimis, taip pat nereikia įrodyti, kad ji savo nariams davė rašytinius nurodymus arba pavedimus dėl tokių duomenų tvarkymo.

Šios išvados negali paneigti SESV 17 straipsnyje įtvirtintas religinių bendruomenių organizacinės autonomijos principas. Kiekvieno asmens pareiga laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių Sąjungos teisės normų negali būti laikoma tokių bendruomenių organizacinės autonomijos ribojimu (pagal analogiją žr. 2018 m. balandžio 17 d. Sprendimo Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, 58 punktą).

(žr. 74, 75 punktus ir rezoliucinės dalies 3 punktą)