Language of document : ECLI:EU:C:2018:551

Lieta C25/17

Tiesvedība, ko uzsākusi Tietosuojavaltuutettu

(Korkein hallintooikeus lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīva 95/46/EK – Šīs direktīvas piemērošanas joma – 3. pants – Personas dati, ko vāc reliģiskas kopienas locekļi, sludinādami apstaigājot mājas – 2. panta c) punkts – “Personas datu kartotēkas” jēdziens – 2. panta d) punkts – Jēdziens “pārzinis” – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 10. panta 1. punkts

Kopsavilkums – Tiesas (virspalāta) 2018. gada 10. jūlija spriedums

1.        Tiesvedība – Mutvārdu process – Atkārtota sākšana – Prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā ieinteresēto personu sniegtajos apsvērumos vai ģenerāladvokāta secinājumos ietverto premisu attiecībā uz faktiem iespējama nepareizība – Mutvārdu procesa atkārtotas sākšanas pamatojums – Neesamība

(LESD 267. pants; Tiesas statūtu 23. pants; Tiesas reglamenta 83. pants)

2.        Pamattiesības – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – Tiesības uz domu, pārliecības un ticības brīvību – Ticības jēdziens – Piemērošanas joma

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 10. panta 1. punkts)

3.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīva 95/46 – Piemērošanas joma – Personas datu apstrāde, ko veic tādām darbībām, uz kurām neattiecas Savienības tiesības, vai ko veic fiziskas personas tikai un vienīgi personiska vai mājsaimnieciska pasākuma vajadzībām – Izslēgšana – Piemērojamība personas datu vākšanai, ko veic reliģiskas kopienas locekļi, sludinādami apstaigājot mājas – Neesamība

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 10. panta 1. punkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 3. panta 2. punkts)

4.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīva 95/46 – Piemērošanas joma – Personas datu jēdziens – Jēdziens – Personas datu kopums, kuri ir savākti saistībā ar sludināšanu, apstaigājot mājas, un kas ir sakārtoti, lai atvieglotu to vēlāku izmantošanu – Iekļaušana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 2. panta c) punkts)

5.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīva 95/46 – Pārzinis – Personas dati, ko vāc reliģiskas kopienas locekļi, sludinādami apstaigājot mājas – Atbildības par apstrādi noteikšana kopienai – Iejaukšanās šo kopienu organizatoriskajā autonomijā – Neesamība

(LESD 17. pants; Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 10. panta 1. punkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 2. panta d) punkts)

1.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 26. un 28. punktu)

2.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 47. punktu)

3.      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 3. panta 2. punkts, to aplūkojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 10. panta 1. punkta gaismā, ir jāinterpretē tādējādi, ka personas datu vākšana, ko veic reliģiskas kopienas locekļi, sludinādami apstaigājot mājas, un šo datu vēlāka apstrāde nav ne personas datu apstrāde, kas veikta šīs direktīvas 3. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā minēto darbību īstenošanai, ne personas datu apstrāde, ko veic fiziskas personas tikai un vienīgi personiska vai mājsaimnieciska pasākuma vajadzībām šīs direktīvas 3. panta 2. punkta otrā ievilkuma izpratnē.

(skat. 51. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

4.      Direktīvas 95/46 2. panta c) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā tiesību normā minētais jēdziens “kartotēka” aptver personas datu kopumu, kas savākti saistībā ar sludināšanu, apstaigājot mājas, un kas ietver kontaktēto personu vārdus un adreses, kā arī citu informāciju par tām, ja šie dati ir sakārtoti saskaņā ar noteiktiem kritērijiem, kas praksē ļauj tos viegli atrast to vēlākas izmantošanas nolūkā. Lai uz šādu datu kopumu attiektos šis jēdziens, nav nepieciešams, lai tas ietvertu reģistrus, īpašus sarakstus vai citas meklēšanas metodes.

(skat. 62. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

5.      Direktīvas 95/46 2. panta d) punkts, to aplūkojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 10. panta 1. punkta gaismā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ļauj reliģisko kopienu – kopā ar tās locekļiem, kuri veic sludināšanas darbību, – uzskatīt par pārzini attiecībā uz personas datu apstrādi, ko šie locekļi veic tādas sludināšanas gaitā, apstaigājot mājas, kuru organizē, koordinē un veicina šī kopiena, un nav nepieciešams ne tas, lai šai kopienai būtu piekļuve šiem datiem, ne arī – lai tiktu konstatēts, ka tā saviem locekļiem ir sniegusi rakstveida pamatnostādnes vai ieteikumus par šo apstrādi.

Šo secinājumu nevar likt apšaubīt no LESD 17. panta izrietošais reliģisko kopienu organizatoriskās autonomijas princips. Ikvienas personas pienākums ievērot Savienības tiesību normas par personas datu aizsardzību nevar tikt uzskatīts par iejaukšanos šo kopienu organizatoriskajā autonomijā (pēc analoģijas skat. spriedumu, 2018. gada 17. aprīlis, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, 58. punkts).

(sal. ar 74. un 75. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)