Language of document : ECLI:EU:C:2018:551

Cauza C25/17

Procedură inițiată de Tietosuojavaltuutettu

(cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto‑oikeus)

„Trimitere preliminară – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46/CE – Domeniul de aplicare al directivei menționate – Articolul 3 – Colectare de date cu caracter personal de către membrii unei comunități religioase în cadrul activității lor de predicare din casă în casă – Articolul 2 litera (c) – Noțiunea «sistem de evidență a datelor cu caracter personal» – Articolul 2 litera (d) – Noțiunea «operator» – Articolul 10 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”

Sumar – Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 10 iulie 2018

1.        Procedură jurisdicțională – Procedură orală – Redeschidere – Caracter pretins inexact al premiselor factuale care figurează în observațiile prezentate de persoanele interesate dintro procedură preliminară sau în concluziile avocatului general – Justificarea redeschiderii procedurii orale – Lipsă

(art. 267 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 23; Regulamentul de procedură al Curții, art. 83)

2.        Drepturi fundamentale – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie – Noțiunea de religie –Conținut

[Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 10 alin. (1)]

3.        Apropierea legislațiilor – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46 – Domeniu de aplicare – Prelucrări de date cu caracter personal puse în practică pentru exercitarea unor activități din afara domeniului de aplicare a dreptului Uniunii sau efectuate de persoane fizice în scopul exercitării unor activități exclusiv personale sau domestice – Excludere – Aplicabilitate în privința colectării de date cu caracter personal de către membrii unei comunități religioase în cadrul activității lor de predicare din casă în casă – Lipsă

[Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 10 alin. (1); Directiva 95/46 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 3 alin. (2)]

4.        Apropierea legislațiilor – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46 – Domeniu de aplicare – Sistem de evidență a datelor cu caracter personal – Noțiune – Serie de date cu caracter personal colectate în cadrul unei activități de predicare din casă în casă și structurate pentru a facilita utilizarea lor ulterioară – Includere

[Directiva 95/46 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 2 lit. (c)]

5.        Apropierea legislațiilor – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46 – Operator – Colectare de date cu caracter personal de către membrii unei comunități religioase în cadrul activității lor de predicare din casă în casă – Imputare a răspunderii prelucrării atribuită comunității – Ingerință în autonomia organizațională a unei asemenea comunități – Lipsă

[art. 17 TFUE; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 10 alin. (1); Directiva 95/46 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 2 (d)]

1.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 26 și 28)

2.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 47)

3.      Articolul 3 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, citit în lumina articolului 10 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie interpretat în sensul că colectarea de date cu caracter personal efectuată de membrii unei comunități religioase în cadrul unei activități de predicare din casă în casă și prelucrarea ulterioară a acestor date nu constituie nici prelucrare de date cu caracter personal efectuată în scopul exercitării unor activități prevăzute la articolul 3 alineatul (2) prima liniuță din această directivă, nici prelucrare de date cu caracter personal efectuată de persoane fizice în scopul exercitării unei activități exclusiv personale sau domestice, în sensul articolului 3 alineatul (2) a doua liniuță din directiva menționată.

(a se vedea punctul 51 și dispozitiv 1)

4.      Articolul 2 litera (c) din Directiva 95/46 trebuie interpretat în sensul că noțiunea „sistem de evidență”, prevăzută de această dispoziție, acoperă o serie de date cu caracter personal colectate în cadrul unei activități de predicare din casă în casă, care include numele și adresele, precum și alte informații referitoare la persoanele abordate, din moment ce aceste date sunt structurate potrivit unor criterii determinate care permit în practică recuperarea lor cu ușurință în scopul unei utilizări ulterioare. Pentru ca o astfel de serie de date să intre în sfera acestei noțiuni, nu este necesar ca ea să cuprindă fișe, liste specifice sau alte sisteme de căutare.

(a se vedea punctul 62 și dispozitiv 2)

5.      Articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46, citit în lumina articolului 10 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale, trebuie interpretat în sensul că permite ca o comunitate religioasă să fie considerată operator, împreună cu membrii săi predicatori, în ceea ce privește prelucrarea unor date cu caracter personal efectuată de aceștia din urmă în cadrul unei activități de predicare din casă în casă organizate, coordonate și încurajate de această comunitate, fără să fie necesar ca respectiva comunitate să aibă acces la date și fără să fie necesar să se fi stabilit că ea a dat membrilor săi orientări scrise sau instrucțiuni referitoare la o astfel de prelucrare.

Această constatare nu poate fi repusă în discuție de principiul autonomiei organizaționale a comunităților religioase care decurge din articolul 17 TFUE. Astfel, obligația oricărei persoane de a respecta normele dreptului Uniunii referitoare la protecția datelor cu caracter personal nu poate fi considerată o ingerință în autonomia organizațională a comunităților menționate (a se vedea prin analogie Hotărârea din 17 aprilie 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punctul 58).

(a se vedea punctele 74 și 75 și dispozitiv 3)