Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Cassatie (Belgie) dne 5. července 2021 – FU, DRV Intertrans BV

(Věc C-410/21)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van Cassatie

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé podávající kasační opravný prostředek: FU, DRV Intertrans BV

Předběžné otázky

Je třeba článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/20091 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení vykládat v tom smyslu, že

–    pokud orgány členského státu, který vydal osvědčení A1, v návaznosti na žádost orgánů členského státu zaměstnání o zpětné zrušení uvedených osvědčení pouze předběžně zruší osvědčení a oznámí, že tato osvědčení již nejsou závazná, takže trestní řízení může v členském státě zaměstnání pokračovat a členský stát, který vydal osvědčení A1, přijme teprve po pravomocném skončení tohoto trestního řízení konečné rozhodnutí, že domněnka založená na osvědčení A1, že dotčení pracovníci jsou řádně pojištěni v systému sociálního zabezpečení tohoto vystavujícího členského státu, již neplatí a toto osvědčení A1 již není pro orgánů členského státu zaměstnání závazné,

–    v případě záporné odpovědi na tuto otázku: s ohledem na judikaturu Soudního dvora nemusí orgány členského státu zaměstnání zohlednit dotčená osvědčení A1 kvůli podvodu?

Musí být čl. 13 odst. 1 písm. b) bod i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/20042 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 3 ze dne 21. října 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a kterým se zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, jakož i čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/20094 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží ze dne 21. října 2009, vykládány v tom smyslu, že z okolnosti, že podnik, který získá osvědčení pro silniční dopravu v členském státě Evropské unie podle nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 a tedy musí být řádně a trvale usazen v tomto členském státě, nutně vyplývá, že je tím nevyvratitelně prokázáno, že tento podnik má pro určení použitelného systému sociálního zabezpečení své sídlo ve smyslu čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2004 v tomto členském státě a že pro orgány členského státu zaměstnání jsou tyto závěry závazné?

____________

1 Úř. věst. 2009, L 284, s. 1.

2 Úř. věst. 2004, L 166, s. 1.

3 Úř. věst. 2009, L 300, s. 51.

4 Úř. věst. 2009, L 300, s. 72.