Language of document :

2021 m. liepos 5 d. Hof van Cassatie (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FU, DRV Intertrans BV

(Byla C-410/21)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van Cassatie

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatoriai: FU, DRV Intertrans BV

Prejudiciniai klausimai

1. Ar 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/20091 , nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 5 straipsnis aiškintinas taip, kad

jeigu valstybės narės, kuri išdavė A1 pažymas, institucijos, gavusios darbo vietos valstybės narės institucijų prašymą atgaline data anuliuoti šias pažymas, šias pažymas tik laikinai anuliuoja, nurodydamos, kad jos nebegalioja, todėl galima tęsti baudžiamąjį procesą darbo vietos valstybėje narėje, o valstybė narė, kuri išdavė A1 pažymas, galutinį sprendimą priims tik galutinai užbaigus šį baudžiamąjį procesą, tuomet nebetaikoma A1 pažymomis grindžiama prielaida, kad atitinkami darbuotojai yra tinkamai apdrausti pagal pažymas išdavusios valstybės narės socialinės apsaugos sistemą ir šios A1 pažymos nebesaisto darbo vietos valstybės narės institucijų,

jei į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar darbo vietos valstybės narės institucijos, remdamosi Teisingumo Teismo jurisprudencija dėl sukčiavimo, gali neatsižvelgti į atitinkamas A1 pažymas?

2. Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/20042 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 13 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/20093 , nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, 3 straipsnio 1 dalies a punktas bei 11 straipsnio 1 dalis ir 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1072/20094 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių 4 straipsnio 1 dalis aiškintini taip, kad aplinkybė, jog įmonė, kuri gauna leidimą vykdyti veiklą kelių transporto priemonėmis Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009, vadinasi, turi turėti faktinę ir nuolatinę buveinę šioje valstybėje narėje, laikytina neginčijamu įrodymu, jog nustatant taikytiną socialinio draudimo sistemą šios įmonės registruota buveinė, kaip ji suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 13 straipsnio 1 dalį, yra šioje valstybėje narėje ir kad darbo vietos valstybės narės institucijos privalo atsižvelgti į šią išvadą?

____________

1 OL L 284, 2009, p. 1.

2 OL L 166, 2004, p. 1.

3 OL L 300, 2009, p. 51.

4 OL L 300, 2009, p. 72.