Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 5. jūlijā iesniedza Hof van Cassatie (Beļģija) – FU, DRV Intertrans BV

(Lieta C-410/21)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van Cassatie

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzējs: FU, DRV Intertrans BV

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 1 (2009. gada 16. septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, 5. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tad,

ja dalībvalsts, kas ir izsniegusi A1 sertifikātus, iestādes pēc nodarbinātības dalībvalsts iestāžu lūguma ar atpakaļejošu spēku atsaukt šos sertifikātus tikai uz laiku atsauc šos sertifikātus, paziņojot, ka tie vairs nav saistoši, kā rezultātā var turpināt kriminālprocesu nodarbinātības dalībvalstī, un ka dalībvalsts, kas izsniegusi A1 sertifikātus, galīgu lēmumu pieņems tikai pēc šā kriminālprocesa galīgas pabeigšanas, vairs nav spēkā ar A1 sertifikātiem pamatotais pieņēmums, ka attiecīgie darba ņēmēji pienācīgi ir pievienojušies šīs izsniedzējas dalībvalsts sociālā nodrošinājuma sistēmai un šie A1 sertifikāti vairs nav saistoši nodarbinātības dalībvalsts iestādēm,

ja uz šo jautājumu tiek sniegta noliedzoša atbilde, nodarbinātības dalībvalsts iestādes, ņemot vērā Tiesas judikatūru, drīkst neņemt vērā attiecīgos A1 sertifikātus krāpšanas dēļ?

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 2 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, 13. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1071/2009 3 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK, 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 11. panta 1. punkts, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1072/2009 4 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka no tā, ka uzņēmums kādā Eiropas Savienības dalībvalstī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1071/2009 un Regulu (EK) Nr. 1072/2009 saņem autopārvadājumu atļauju un līdz ar to tam faktiski un stabili ir jāveic uzņēmējdarbība šajā dalībvalstī, neizbēgami izriet neapstrīdams pierādījums tam, ka – lai noteiktu piemērojamo sociālā nodrošinājuma sistēmu – šā uzņēmuma juridiskā adrese Regulas (EK) Nr. 883/2004 13. panta 1. punkta izpratnē atrodas šajā dalībvalstī un ka nodarbinātības dalībvalsts iestādēm šis konstatējums ir saistošs?

____________

1     OV 2009, L 284, 1. lpp.

2     OV 2004, L 166, 1. lpp.

3     OV 2009, L 300, 51. lpp.

4     OV 2009, L 300, 72. lpp.