Language of document :

Postanowienie prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 kwietnia 2008 r. - Bennett i in. przeciwko OHIM

(Sprawa F-19/08 R)

(Służba publiczna - Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego - Wniosek o zawieszenie wykonania aktu - Ogłoszenie o konkursie - Pilny charakter - Brak)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kelly-Marie Bennett (Alicante, Hiszpania) i inni (przedstawiciel: G. Vandersanden, avocat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawiciele: I. de Medrano Caballero i E. Maurage, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania postanowień ogłoszeń o konkursie OHIMIAD/02/07 i OHIMIAST/02/07 w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie co do istoty sprawy, z takim skutkiem, że skarżący nie będą zobowiązani do uczestnictwa w testach konkursowych, a ich umowy o pracę nie będą mogły zostać rozwiązane ze względu na to, że nie znaleźli się na liście rezerwowej.

Sentencja postanowienia

Wniosek o zastosowania środka tymczasowego zostaje oddalony.

Zastrzega się rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów.

____________

1 -