Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2008 r. - Bennet i in. przeciwko OHIM

(Sprawa F-19/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Hiszpania) i inni (przedstawiciel: G. Vandersanden, avocat)

Strona pozwana: Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności ogłoszenia o konkursach otwartych OHIM/AD/02/07 i OHIM/AST/02/07 w zakresie, w jakim ogłoszenia te pozbawiają skarżących jakiejkolwiek szansy na znalezienie się na liście rezerwowej, a skarżący ci są przy tym zobowiązani do uczestniczenia w tych konkursach w związku z klauzulą o rozwiązaniu umowy bezprawnie zawartej w tym celu w ich umowach o pracę na czas nieokreślony. Ponadto wniosek o zadośćuczynienie krzywdy doznanej przez skarżących.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności ogłoszenia o konkursach otwartych OHIM/AST/02/07 i OHIM/AD/02/07;

zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez skarżących, oszacowanej słusznie i zastrzeżeniem możliwości zwiększenia tej kwoty, na 25 000 EUR dla każdego skarżącego;

obciążenie Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego kosztami postępowania.

____________