Language of document :

Žaloba podaná 26. februára 2008 - Bennet a i./ÚHVT

(vec F-19/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Španielsko) (v zastúpení: G. Vandersanden, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušenie oznámení o verejných výberových konaniach OHIM/AD/02/07 a OHIM/AST/02/07 v rozsahu, v akom tieto oznámenia odoberajú žalobcom akúkoľvek šancu byť uvedený na zozname úspešných uchádzačov, ukladajúc im zároveň účasť na týchto výberových konaniach v nadväznosti na rozväzovaciu podmienku vloženú na tento účel protiprávne do ich pracovných zmlúv na dobu neurčitú. Na druhej strane náhrada nemajetkovej ujmy utrpenej žalobcami

Návrhy žalobcov

nariadiť zrušenie oznámení o verejných výberových konaniach OHIM/AST/02/07 a OHIM/AD/02/07,

zaviazať žalovaného na náhradu nemajetkovej ujmy utrpenej žalobcami, stanovenej spravodlivo a s výhradou úpravy na 25 000 eur pre každého zo žalobcov,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu na náhradu trov konania.

____________