Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 септември 2009 г. - Behmer/Европейски парламент

(Дело F-16/08)1

(Длъжностни лица - Процедура за предоставяне на точки за заслуги в Европейския парламент - Нарушение на задължението за мотивиране - Мотиви, представени в хода на производството)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Joachim Behmer (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: C. Burgos и R. Ignătescu)

Предмет

Искане за отмяна на решението на жалбоподателя да се предоставят две точки за заслуги за 2004 г. и 2006 г.

Диспозитив

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по жалбата, доколкото същата е насочена срещу решението от 4 юни 2007 г. на Европейския парламент за предоставяне на две точки за заслуги на г-н Behmer в рамките на процедурата за повишаване за 2004 г.

Отменя решението от 26 юни 2007 г. на Европейския парламент за предоставяне на две точки за заслуги на г-н Behmer в рамките на процедурата за повишаване за 2006 г.

Осъжда Европейския парламент да понесе направените от него съдебни разноски и половината от съдебните разноски на г-н Behmer.

Осъжда г-н Behmer да понесе половината от направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 116, 9.5.2008 г., стр. 32.