Language of document :

Appel iværksat den 22. november 2007 af Kongeriget Sverige til prøvelse af dom afsagt den 12. september 2007 af Retten i Første Instans (Store Afdeling) i sag T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

(Sag C-514/07 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Kongeriget Sverige (ved A. Falk og S. Johannesson)

De andre parter i appelsagen: Association de la presse internationale ASBL (API) og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Appellanten har nedlagt følgende påstande

-    Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. september 2007 i sag T-36/04 ophæves med hensyn til domskonklusionens punkt 2.

-    Kommissionens beslutning af 20. november 2003 annulleres i sin helhed i overensstemmelse med den påstand, som API fremsatte over for Retten, og således også, hvad angår afslaget på aktindsigt i Kommissionens indlæg i sag T-209/01, Honeywell mod Kommissionen, sag T-210/01, General Electric mod Kommissionen og sag C-203/03, Kommissionen mod Østrig.

-    Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

1. Retten har ved den appellerede dom tilsidesat fællesskabsretten, idet den ikke har annulleret Kommissionens beslutning i sin helhed.

2. Retten har på den ene side konstateret, at institutionerne i henhold til artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter 1 har pligt til at undersøge, om udbredelse af et dokument specifikt og konkret vil være til skade for den interesse, som beskyttes i henhold til en undtagelse. Kun hvor dette er tilfældet, kan en undtagelse danne grundlag for afslag på at udlevere dokumentet. Denne vurdering skal foretages for hvert enkelt dokument. Appellanten er enig i dette standpunkt.

3. Retten har imidlertid på den anden side fundet, at Kommissionen netop i det foreliggende tilfælde ikke havde pligt til at foretage en sådan vurdering med den begrundelse, at der består et generelt behov for fortrolighed vedrørende indlæg i verserende sager indtil tidspunktet for den mundtlige forhandlings afslutning. Dette generelle behov for fortrolighed baseres dels på retten til en retfærdig rettergang for en uafhængig domstol, dels på den omstændighed, at Kommissionen skal kunne varetage sine interesser som part i sagen. Retten har i denne henseende fundet, at Kommissionen ikke begik en fejlagtig vurdering vad at afslå aktindsigt i indlæggene.

4. Det er appellantens opfattelse, at dette resultat er uforeneligt med pligten til at undersøge spørgsmålet om udlevering, hvad angår det specifikke indhold i et dokument. Retten har derfor ved afgørelsen tilsidesat fællesskabsretten.

____________

1 - EFT L 145, s. 43.