Language of document :

Valitus, jonka Ruotsin kuningaskunta on tehnyt 22.11.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (suuri jaosto) asiassa T-36/04, Association de la presse internationale a.s.b.l. (API) v. Euroopan yhteisöjen komissio, 12.9.2007 antamasta tuomiosta

(Asia C-514/07 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Ruotsin kuningaskunta (asiamiehet: A. Falk ja S. Johannesson)

Muut osapuolet: Association de la presse internationale a.s.b.l. (API) ja Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-36/04 12.9.2007 antaman tuomion tuomiolauselman 2 kohta on kumottava

20.11.2003 tehty komission päätös on kumottava API:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämien vaatimusten mukaisesti kokonaisuudessaan ja siten myös siltä osin kuin siinä evätään oikeus tutustua komission kirjelmiin asiassa T-209/01, Honeywell v. komissio, asiassa T-210/01, General Electric v. komissio ja asiassa C-203/03, komissio v. Itävalta

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.    Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisessa tuomiossa soveltanut virheellisesti yhteisön oikeutta, kun se ei ole kumonnut komission päätöstä kokonaisuudessaan.

2.    Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on yhtäältä todennut, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/20011 4 artiklan 2 kohdan mukaan toimielimillä on velvollisuus tutkia, vahingoittaisiko luovuttaminen poikkeuksella suojattua intressiä erityisesti ja konkreettisesti. Vain sellaisessa tapauksessa poikkeus voisi olla perustana asiakirjan luovuttamisen epäämiselle. Kukin asiakirja on tutkittava erikseen. Valittaja on tästä samaa mieltä.

3.    Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kuitenkin toisaalta viitannut siihen, että vireillä olevia asioita koskevilla kirjelmillä on asian suulliseen käsittelyyn asti yleinen luottamuksellisuuden tarve, ja se on tullut siihen tulokseen, että erityisesti nyt esillä olevassa tapauksessa komissio ei ole ollut velvollinen suorittamaan tällaista tutkimista. Tämä yleinen luottamuksellisuuden tarve ilmenee osittain oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa tuomioistuimessa ja osittain siitä, että komission täytyy kyetä puolustamaan intressejään oikeudenkäynnin osapuolena. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut tältä osin, että komissio ei ole tehnyt arviointivirhettä, kun se on evännyt oikeuden saada tutustua kyseessä oleviin kirjelmiin.

4.    Viimeksi mainittu toteamus ei ole yhteensoveltuva sen velvollisuuden kanssa, että luovuttamiskysymys on tutkittava kulloisenkin asiakirjan sisällön perusteella. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tämän vuoksi soveltanut tuomiossaan yhteisön oikeutta virheellisesti.

____________

1 - EYVL L 145, s. 43.