Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 21. septembra 2010 - Švédske kráľovstvo/Association de la presse internationale ASBL (API), Európska komisia (C-514/07), Association de la presse internationale ASBL (API)/Európska komisia (C-528/07), Európska komisia/Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07)

(spojené veci C-514/07 P, C-528/07 P a C-532/07 P)1

(Odvolanie - Právo na prístup k dokumentom inštitúcií - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Článok 4 ods. 2 druhá a tretia zarážka - Vyjadrenia predložené Komisiou v rámci súdnych konaní na Súdnom dvore a Všeobecnom súde - Rozhodnutie Komisie zamietajúce prístup)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

(C-514/07)

Odvolateľ: Švédske kráľovstvo (v zastúpení: S. Johannesson, A. Falk, K. Wistrand a K. Petkovska, splnomocnené zástupkyne)

Ďalší účastníci konania: Association de la presse internationale ASBL (API) (v zastúpení: S. Völcker a J. Heithecker, Rechtsanwälte, F. Louis, advokát, C. O'Daly, solicitor), Európska komisia (v zastúpení: C. Docksey, V. Kreuschitz a P. Aalto, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú odvolateľa: Dánske kráľovstvo (v zastúpení: B. Weis Fogh, splnomocnená zástupkyňa), Fínska republika (v zastúpení: J. Heliskoski, splnomocnený zástupca)

(C-528/07)

Odvolateľka: Association de la presse internationale ASBL (API) (v zastúpení: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, advokát, C. O'Daly, solicitor)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: C. Docksey, V. Kreuschitz a P. Aalto, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje ďalšieho účastníka konania: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: E. Jenkinson a S. Behzadi-Spencer, splnomocnené zástupkyne, a J. Coppel, barrister)

(C-532/07)

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: C. Docksey, V. Kreuschitz a P. Aalto, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Association de la presse internationale ASBL (API) (v zastúpení: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, advokát, C. O'Daly, solicitor)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje odvolateľku: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: E. Jenkinson a S. Behzadi-Spencer, splnomocnené zástupkyne, a J. Coppel, barrister)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (veľká komora) z 12. septembra 2007, API/Komisia (T-36/04), ktorým Súd prvého stupňa čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie z 20. novembra 2003, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobkyne o prístup k písomným podaniam, ktoré predložila Komisia v rámci niektorých vecí prebiehajúcich na Súdnom dvore a Súde prvého stupňa

Výrok rozsudku

Odvolania sa zamietajú.

Švédske kráľovstvo znáša vlastné trovy konania, ako aj trovy konania vynaložené Európskou komisiou v súvislosti s odvolaním vo veci C-514/07 P.

Association de la presse internationale ASBL (API) znáša vlastné trovy konania, ako aj trovy konania vynaložené Európskou komisiou v súvislosti s odvolaním vo veci C-528/07 P.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania, ako aj trovy konania vynaložené Association de la presse internationale ASBL (API) v súvislosti s odvolaním vo veci C-532/07 P.

Dánske kráľovstvo, Fínska republika, ako aj Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska znášajú vlastné trovy konania súvisiace s týmito odvolaniami.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 51, 23.2.2008. Ú. v. EÚ C 22, 26.1.2008. Ú. v. EÚ C 32, 7.2.2009.