Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 23. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-141/11)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas netieši izteikto lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums samaksāt neizmaksāto darba algu par 2010. gada septembri–decembri un par 2011. gada janvāri

Prasītāja prasījumi:

atcelt katru no pieciem turpmāk uzskaitītajiem lēmumiem – kas ir izteikti jebkādā veidā, kurus ir pieņēmusi Komisija vai par kuru pieņemšanu tā ir atbildīga un ar kuriem daļēji vai pilnībā ir noraidīti prasītāja tālāk tekstā norādītajos lūgumos ietvertie prasījumi: 1.a) lēmums, ar kuru ir noraidīti prasītāja prasījumi, kas ir ietverti iecēlējinstitūcijai 2010. gada 5. oktobrī nosūtītajā lūgumā; 1.b) lēmums, ar kuru daļēji vai pilnībā ir noraidīti prasītāja prasījumi, kas ir ietverti iecēlējinstitūcijai 2006. gada 2. novembrī nosūtītajā lūgumā; 1.c) lēmums, ar kuru daļēji vai pilnībā ir noraidīti prasītāja prasījumi, kas ir ietverti iecēlējinstitūcijai 2010. gada 6. decembrī nosūtītajā lūgumā; 1.d) lēmums, ar kuru daļēji vai pilnībā ir noraidīti prasītāja prasījumi, kas ir ietverti iecēlējinstitūcijai 2011. gada 3. janvārī nosūtītajā lūgumā, un 1.e) lēmums, ar kuru daļēji vai pilnībā ir noraidīti prasītāja prasījumi, kas ir ietverti iecēlējinstitūcijai 2011. gada 3. februārī nosūtītajā lūgumā;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt par neeksistējošu ex lege 2011. gada 28. februāra paziņojumu Nr. Ares(2011) 217354;

atcelt piecus tālāk tekstā uzskaitītos lēmumus, kurus ir pieņēmusi Komisija vai par kuru pieņemšanu tā ir atbildīga un ar kuriem daļēji vai pilnībā ir noraidītas prasītāja iesniegtās sūdzības: 3.a) lēmums, ar kuru ir noraidīta 2011. gada 26. aprīlī iesniegtā sūdzība par lēmumu, ar kuru ir noraidīts 2010. gada 5. oktobrī iesniegtais lūgums; 3.b) lēmums, ar kuru daļēji vai pilnībā ir noraidīta 2011. gada 23. maijā iesniegtā sūdzība; 3.c) lēmums, ar kuru daļēji vai pilnībā ir noraidīta 2011. gada 20. jūnijā iesniegtā sūdzība; 3.d) lēmums, ar kuru daļēji vai pilnībā ir noraidīta 2011. gada 24. jūnijā iesniegtā sūdzība, un 3.e) lēmums, ar kuru daļēji vai pilnībā ir noraidīta 2011. gada 23. jūlijā iesniegtā sūdzība;

atcelt 2011. gada 8. augusta paziņojumu HR.D.21MB/ac Ares(2011)941139;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.