Language of document :

Жалба, подадена на 27 декември 2011 г. — ZZ/Съвет

(Дело F-142/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: M. Velardo, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет и описание на производството

Отмяната на решението да не се повиши жалбоподателя в степен AD9 след успешно издържан конкурс EPSO/AD/113/07 „Началници на отдели (AD9) с чешки, естонски, унгарски, литовски, латвийски, малтийски, полски, словашки и словенски език в областта на писмените преводи“ и искане за обезщетение.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 9 декември 2010 г., както и последващото решение от 7 октомври 2011 г.;

да се осъди Съвета да заплати на жалбоподателя обезщетение;

да се осъди Съвета да заплати съдебните разноски.