Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. novembrī iesniedza Landesgericht Korneuburg (Austrija) – WZ/Austrian Airlines AG

(Lieta C-826/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Korneuburg

Pamatlietas puses

Prasītājs: WZ

Atbildētāja: Austrian Airlines AG

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 1 (turpmāk tekstā – “Pasažieru tiesību aizsardzības regula”), 8. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ir piemērojams divām lidostām, kas abas atrodas pilsētas centra tiešā tuvumā, tomēr tikai viena – pilsētas teritorijā, bet otra – blakus esošajā federālajā zemē?

Vai Pasažieru tiesību aizsardzības regulas 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts, 7. panta 1. punkts un 8. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja nosēšanās ir tās pašas vietas, tās pašas pilsētas vai tā paša reģiona citā ielidošanas lidostā, ir tiesības saņemt kompensāciju lidojuma atcelšanas dēļ?

Vai Pasažieru tiesību aizsardzības regulas 6. panta 1. punkts, 7. panta 1. punkts un 8. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja nosēšanās ir tās pašas vietas, tās pašas pilsētas vai tā paša reģiona citā lidostā, ir tiesības saņemt kompensāciju ilgas kavēšanās dēļ?

Vai Pasažieru tiesību aizsardzības regulas 5. pants, 7. pants un 8. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai noteiktu, vai pasažieris ir piedzīvojis trīs stundu ilgu vai ilgāku laika zudumu Eiropas Tiesas 2009. gada 19. novembra sprieduma apvienotajās lietās C-402/07 un C-432/07 Sturgeon u.c. 2 izpratnē, kavēšanās ir jāaprēķina tādējādi, ka noteicošais ir nosēšanās brīdis citā ielidošanas lidostā vai arī pārvadāšanas brīdis uz sākotnējā rezervācijā paredzēto ielidošanas lidostu vai uz citu tuvumā esošu vietu, par ko ir panākta vienošanās ar pasažieri?

Vai Pasažieru tiesību aizsardzības regulas 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gaisa pārvadātājs, kas veic lidojumus lidojumu cikla procedūrā, var balstīties uz iepriekšēju notikumu, in concreto laikapstākļu izraisītu skrejceļa uzņemtspējas samazināšanos, kas ir iestājies trīs reisus pirms attiecīgā lidojuma?”

Vai Pasažieru tiesību aizsardzības regulas 8. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka nosēšanās citā ielidošanas lidostā gadījumā gaisa pārvadātājam pašam ir jāpiedāvā pārvadāšana uz citu vietu vai arī pasažierim ir jālūdz pārvadāšana?

Vai Pasažieru tiesību aizsardzības regulas 7. panta 1. punkts, 8. panta 3. punkts un 9. panta 1. punkta c) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka pasažierim 8. un 9. pantā reglamentētā pienākuma sniegt aprūpi un atbalstu pārkāpuma dēļ ir tiesības saņemt kompensāciju?

____________

1     OV 2004, L 46, 1. lpp.

2     OV 2010, C 24. 4. lpp.