Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. aprilli 2021. aasta otsus (Landesgericht Korneuburg eelotsusetaotlus - Austria) – WZ versus Austrian Airlines AG

(kohtuasi C-826/19)1

(Eelotsusetaotlus – Lennutransport – Lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest reisijatele antav hüvitis ja abi – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Artikkel 6 – Hilinenud lend – Artikli 8 lõige 3 – Lennu ümbersuunamine sama linna või piirkonda teenindavasse teise lennujaama – Mõiste „tühistamine“ – Erakorralised asjaolud – Lennu tühistamise või saabumisel pikaajalise hilinemise korral lennureisijatele makstav hüvitis – Kohustus kanda sõidukulud tegelikuks saabumiskohaks olevast lennujaamast algul sihtkohana ette nähtud lennujaama)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht Korneuburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: WZ

Kostja: Austrian Airlines AG

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, artikli 8 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui lend suunatakse ümber lennujaama, mis teenindab algul ette nähtud lennujaamaga sama linna, ei ole reisijale ühest lennujaamast teise jõudmiseks kantud sõidukulude selles sättes ette nähtud hüvitamise tingimuseks see, et esimene lennujaam asub samas linnas või piirkonnas kui teine lennujaam.

Määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punkti c, artikli 7 lõiget 1 ja artikli 8 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et kui ümber suunatud lennuk maandub algul sihtkohana ette nähtud lennujaamast erinevas lennujaamas, mis teenindab aga sama linna või piirkonda, ei anna see reisijale õigust saada hüvitist lennu tühistamise alusel. Siiski on reisijal, kelle lend on ümber suunatud algul sihtkohana ette nähtud lennujaamaga sama linna või piirkonda teenindavasse asenduslennujaama, põhimõtteliselt õigus hüvitisele selle määruse järgi, kui ta jõuab lõppsihtkohta tegutseva lennuettevõtja poolt algul ette nähtud saabumisajast kolm või rohkem tundi hiljem.

Määruse nr 261/2004 artikleid 5 ja 7 ning artikli 8 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et algul ette nähtud lennujaamast erinevasse lennujaama, mis teenindab aga sama linna või piirkonda, ümber suunatud lennu saabumise hilinemise aega kindlaks määrates tuleb aluseks võtta pärast transporti algul ette nähtud lennujaama või mõnda muusse tegutseva lennuettevõtjaga kokku lepitud lähedalasuvasse sihtkohta jõudmise aeg.

Määruse nr 261/2004 artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et vabanemaks oma kohustusest maksta reisijatele lennu saabumise pikaajalise hilinemise eest hüvitist, võib tegutsev lennuettevõtja tugineda erakorralisele asjaolule, mis ei mõjutanud mitte hilinenud lendu, vaid eelnevat lendu selle lennuettevõtja enda poolt sama lennukiga teostatud üle-üle-eelmise edasi-tagasilennu raames, seda tingimusel, et nimetatud asjaolu ja järgnenud lennu saabumise pikaajalise hilinemise vahel esineb otsene põhjuslik seos, mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus, võttes eelkõige arvesse seda, kuidas asjaomane tegutsev lennuettevõtja kõnealust õhusõidukit käitab.

Määruse nr 261/2004 artikli 8 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et kui ümber suunatud lend saabub algul sihtkohana ette nähtud lennujaamast erinevasse lennujaama, mis teenindab aga sama linna või piirkonda, peab tegutsev lennuettevõtja omal algatusel pakkuma reisijale tema sõidukulude katmist algul sihtkohana ette nähtud lennujaama või vajaduse korral reisijaga kokku lepitud muusse lähedalasuvasse sihtkohta.

Määruse nr 261/2004 artikli 8 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et kui tegutsev lennuettevõtja rikub kohustust kanda reisija sõidukulud saabumise lennujaamast algul sihtkohana ette nähtud lennujaama või muusse reisijaga kokku lepitud sihtkohta, ei anna see reisijale õigust kindlasummalisele hüvitisele selle määruse artikli 7 lõike 1 alusel. Seevastu tekib reisijal sellise rikkumise korral õigus saada hüvitist summa eest, mis on konkreetse asja asjaolusid arvestades vajalik, asjakohane ja mõistlik lennuettevõtja tegematajätmise korvamiseks.

____________

1 ELT C 77, 9.3.2020.