Language of document :

2021 m. balandžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Landesgericht Korneuburg (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) WZ / Austrian Airlines AG

(Byla C-826/19)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Oro transportas – Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžio atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 – 6 straipsnis – Atidėtas skrydis – 8 straipsnio 3 dalis – Skrydžio nukreipimas į kitą oro uostą, aptarnaujantį tą patį miestą, vietovę ar regioną – Sąvoka „atšaukimas“ – Ypatingos aplinkybės – Kompensacija oro transporto keleiviams skrydžio atšaukimo arba atvykimo atidėjimo ilgam laikui atveju – Pareiga padengti kelionės iš faktinio atvykimo oro uosto į iš pradžių numatytą paskirties oro uostą išlaidas)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht Korneuburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: WZ

Atsakovė: Austrian Airlines AG

Rezoliucinė dalis

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, 8 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad tuo atveju, jei skrydis nukreipiamas į oro uostą, aptarnaujantį tą patį miestą kaip iš pradžių numatytas oro uostas, šioje nuostatoje numatytas keleivių kelionės iš vieno oro uostą į kitą išlaidų padengimas nėra siejamas su sąlyga, kad pirmasis oro uostas būtų to paties miesto, vietovės ar regiono kaip antrasis oro uostas teritorijoje.

Reglamento Nr. 261/2004 5 straipsnio 1 dalies c punktas, 7 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinami taip, kad nukreipus skrydį, kurį vykdantis orlaivis nusileidžia kitame nei iš pradžių numatytas oro uoste, tačiau aptarnaujančiame tą patį miestą, vietovę ar regioną, keleiviui nesuteikiama teisė į kompensaciją už skrydžio atšaukimą. Tačiau skrydžio, nukreipto į pakaitinį oro uostą, aptarnaujantį tą patį miestą, vietovę ar regioną kaip iš pradžių numatytas oro uostas, keleivis iš principo turi teisę į kompensaciją pagal šį reglamentą, jei į galutinę paskirties vietą atvyksta trimis ar daugiau valandų vėliau, nei iš pradžių buvo numatęs skrydį vykdantis oro vežėjas.

Reglamento Nr. 261/2004 5 bei 7 straipsniai ir 8 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinami taip, kad, siekiant nustatyti nukreipto skrydžio, kai nusileista kitame nei iš pradžių numatytas oro uoste, tačiau aptarnaujančiame tą patį miestą, vietovę ar regioną, keleivio atvykimo vėlavimo trukmę, reikia remtis laiku, kada keleivis po pervežimo faktiškai atvyksta į iš pradžių numatytą oro uostą arba, kai taikytina, į kitą netolimą su skrydį vykdančiu oro vežėju sutartą paskirties vietą.

Reglamento Nr. 261/2004 5 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, jog norėdamas, kad būtų atleistas nuo pareigos mokėti keleiviams kompensaciją skrydžio atvykimo atidėjimo ilgam laikui atveju, oro vežėjas, kuris yra skrydžio vykdytojas, gali remtis ypatinga aplinkybe, turėjusia įtakos ne minėtam atidėtam skrydžiui, bet jo paties tuo pačiu orlaiviu vykdytam ankstesniam skrydžiui atliekant trečią prieš aptariamą skrydį šio orlaivio rotaciją, jeigu tarp šios aplinkybės atsiradimo ir vėlesnio skrydžio atvykimo atidėjimo yra tiesioginis priežastinis ryšys; tai turi įvertinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, be kita ko, atsižvelgdamas į tai, kaip atitinkamas oro vežėjas, kuris yra skrydžio vykdytojas, naudoja aptariamą orlaivį.

Reglamento Nr. 261/2004 8 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad, jeigu orlaivis, kuriuo vykdomas nukreiptas skrydis, nusileidžia kitame nei iš pradžių numatytas oro uoste, tačiau aptarnaujančiame tą patį miestą, vietovę ar regioną, oro vežėjas, kuris yra skrydžio vykdytojas, savo iniciatyva turi pasiūlyti keleiviui padengti jo kelionės į iš pradžių numatytą paskirties oro uostą arba, kai taikytina, į kitą netolimą su tuo keleiviu sutartą paskirties vietą išlaidas.

Reglamento Nr. 261/2004 8 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad skrydį vykdančiam oro vežėjui nevykdant pareigos padengti keleivio kelionės iš atvykimo oro uosto į iš pradžių numatytą oro uostą ar į kitą su keleiviu sutartą paskirties vietą išlaidas keleiviui nesuteikiama teisė į fiksuoto dydžio kompensaciją pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 dalį. Tačiau šios pareigos neįvykdymas tam keleiviui suteikia teisę į jo išleistų sumų, kurios, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes, yra būtinos, tinkamos ir protingos siekiant ištaisyti šią vežėjo neįvykdytą pareigą, atlyginimą.

____________

1 OL C 77, 2020 3 9.