Language of document :

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd 28. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-307/18: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals versus komisjon

(kohtuasi C-718/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (esindajad: advokaadid K. Adamantopoulos ja P. Billiet)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus tervikuna;

rahuldada apellandi poolt Üldkohtule esitatud hagiavalduse nõuded ja tühistada määrus (EL) 2018/3301 apellanti puudutavas osas vastavalt Euroopa Kohtu põhikirja artiklile 61;

mõista apellatsioonimenetluse ja kohtuasja T–307/18 Üldkohtu menetluse kulud välja vastustajalt.

Teise võimalusena palub apellant Euroopa Kohtul:

saata asi tagasi Üldkohtule, et viimane teeks otsuse apellandi nõuete kohta vastavalt menetlusstaadiumile; ja

jätta kohtukulude üle otsustamine edaspidiseks.

Väited ja peamised argumendid

Esimese väite kohaselt kohaldas Üldkohus valesti õigusnorme, otsustades, et komisjon oli käesolevas asjas apellantidele andnud piisavalt aega tutvuda kõigi asjassepuutuvate asjaoludega. Kui komisjon oleks täitnud kõik talle määruse (EL) 2016/10362 („algmäärus“) artikli 20 lõigetest 2 ja 4 tulenevad kohustused, oleks apellant saanud esitada komisjonile asjakohased märkused ja selle tulemusel oleks dumpingu kindlaksmääramise tulemus olnud apellandile soodne. Samuti moonutas Üldkohus fakte sellega, et otsustas puuraugu mantlitena ja puurimisega seoses kasutatavate apellandi roostevabast terasest õmblusteta torude kategooria normaalväärtuse India tootja teatatud toote kontrollarvude alusel.

Teise väite kohaselt on vaidlustatud kohtuotsuses rikutud õigusnorme sellega, et algmääruse artikli 2 lõike 7 alusel vastuvõetud liidu aktide õiguspärasust ei saavat hinnata Hiina Rahvavabariigi WTO-ga ühinemise protokolli alusel. Teise võimalusena on vaidlustatud kohtuotsuses rikutud õigusnorme sellega, et algmääruse artikli 2 lõiget 7 ei loetud selle määruse artikli 2 lõigete 1 ja 6 osas erandiks, mida saab konkreetselt kohaldada ainult Hiinast liitu suunduva impordi suhtes vastavalt Hiina WTO-ga ühinemise protokolli artikli 15 lõike 1 punktile d ja vaid nii kaua, kui need sätted kehtivad. See, et komisjon kasutas võrdlusriigina Indiat, oli ekslik nii liidu kui WTO õiguse alusel. Sellise lähtekohta tõttu tuvastas komisjon apellandi puhul väga kõrge dumpingumarginaali, kuigi seda poleks olnudki, kui komisjon oleks apellandi suhtes kohaldanud algmääruse artikli 2 lõikeid 1 ja 6. Lisaks jättis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 154 ja selle tulemusel ka kohtuotsuse järgnevates osades täiesti käsitlemata India tootja esitatud vale teabe, olles ometi asjakohaselt esitanud sellekohase apellandi argumentatsiooni vaidlustatud kohtuotsuse punktis 150.

Kolmanda väite kohaselt on Üldkohtu tuvastused valed seoses algmääruse artikli 2 lõigete 10 ja 11 ning artikli 11 lõike 9 kohaldamisega, kuivõrd kui nimetatud sätetes on ette nähtud liidu institutsioonide kohustus tagada apellandi juhtumi puhul õiglane võrdlus normaalväärtuse ja apellandi ekspordihinna vahel.

Neljanda väite kohaselt on Üldkohtu otsuses rikutud õigusnorme ja moonutatud fakte. Komisjoni poolt kasutatud metoodika apellandi C-tüüpi roostevabast terasest õmblusteta torude suhtes kohaldatava koefitsiendi ja puuraugu mantlitena ja puurimisega seoses kasutatavate apellandi roostevabast terasest õmblusteta torude normaalväärtuse kindlaksmääramiseks oli vale ega taganud apellandi seisukohast õiglast normaalväärtust vastavalt algmääruse artiklile 2, mille tulemuseks oli olulisel määral liialdatud dumpingumarginaal apellandi puhul. Samuti jättis Üldkohus täiesti tähelepanuta WTO apellatsioonikogu otsustuspraktika asjas EC Fasteners.

Viienda väite kohaselt rikkus Üldkohus õigusnormi, hõlmates oma järeldustesse apellandi roostevabast terasest õmblusteta torude hindade allalöömise kohta seestöötlemise tolliprotseduurile suunatud apellandi roostevabast terasest õmblusteta torude hinnad.

____________

1 Komisjoni 5. märtsi 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/330, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit roostevabast terasest õmblusteta torude impordi suhtes (ELT 2018, L 63, lk 15).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (ELT 2016, L 176, lk 21).