Language of document :

2020 m. gruodžio 28 d. Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals / Komisija

(Byla C-718/20 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd, atstovaujama dikigoros K. Adamantopoulos, advocaat P. Billiet

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti visą skundžiamą sprendimą;

patenkinti apeliantės reikalavimus, išdėstytus Bendrajame Teisme pareikštame ieškinyje ir pagal Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnį panaikinti Reglamentą (ES) 2018/3301 tiek, kiek jis susijęs su apeliante,

priteisti iš atsakovės apeliantės patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šiuo apeliaciniu procesu ir su procesu Bendrajame Teisme byloje T-307/18.

Nepatenkinus šių reikalavimų, apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

perduoti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui, kad šis spręstų dėl bet kokių apeliantės reikalavimų, atsižvelgiant į atitinkamą proceso stadiją, ir

atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmajame pagrinde nurodoma, jog Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai priėjo prie išvados, kad Komisija šiuo atveju apeliantei laiku pasiūlė atskleisti visus pagrindinius faktus ir išvadas. Jei Komisija būtų įvykdžiusi savo pareigas pagal Reglamento (ES) 2016/10362 (toliau – Pagrindinis reglamentas) 20 straipsnio 2 ir 4 dalis, apeliantė būtų pateikusi Komisijai reikšmingas pastabas ir pastarosios atliktas dempingo nustatymas būtų buvęs palankus apeliantei. Be to, Bendrasis Teismas iškraipė faktines aplinkybes, kai nusprendė, kad normalioji apeliantės apsaugai ir gręžimui skirtų SSSPT (besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš nerūdijančio plieno) kategorijos kaina buvo nustatyta atsižvelgiant į gamintojo iš Indijos nurodytus produkto kontrolės numerius.

Antrajame pagrinde nurodoma, kad ginčijamame sprendime padaryta teisės klaida, nes pripažinta, kad pagal Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį priimtų ES teisės aktų teisėtumo negalima tikrinti, atsižvelgiant į Kinijos Liaudies Respublikos stojimo į PPO protokolą. Be to, ginčijamame sprendime padaryta teisės klaida, nes buvo atsisakyta pripažinti, jog Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalis yra išimtis iš to reglamento 2 straipsnio 1–6 dalių, kurios gali būti konkrečiai taikomos tik Kinijos importui į ES, remiantis Kinijos stojimo į PPO protokolo 15 straipsnio 1 dalies d punkto nuostatomis, ir tik šių nuostatų galiojimo laikotarpiu. Komisija, apeliantės atveju pasirinkdama Indiją kaip panašią šalį, nusižengė tiek ES, tiek PPO teisei. Pasirinkusi šį požiūrį, Komisija apeliantės atžvilgiu nustatė labai didelį dempingo skirtumą; taip nebūtų atsitikę, jei Komisija apeliantei būtų taikiusi Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1–6 dalių nuostatas. Be to, Bendrasis Teismas ginčijamo sprendimo 154 punkte ir tolesnėse jo dalyse visiškai neatsižvelgė į tai, kad gamintojas iš Indijos Komisijai pateikė netikslią informaciją, nors Bendrasis Teismas tinkamai išdėstė šį apeliantės argumentą ginčijamo sprendimo 150 punkte.

Trečiajame pagrinde nurodoma, kad Bendrojo Teismo padarytos išvados yra klaidingos, nes jis netinkamai taikė Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 ir 11 dalis bei 11 straipsnio 9 dalį, kuriose ES institucijos apeliantės atveju yra įpareigojamos užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir apeliantės eksporto kainos palyginimą.

Ketvirtajame pagrinde nurodoma, kad Bendrojo Teismo padarytose išvadose yra teisės klaidų ir iškraipomos faktinės aplinkybės. Komisijos naudota metodika apeliantės C tipo SSSTP normaliajai vertei taikytiems koeficientams ir apeliantės „apsaugai ir gręžimui skirtų“ SSSPT normaliajai vertei nustatyti buvo klaidinga ir neužtikrino apeliantei teisingos normaliosios vertės pagal Pagrindinio reglamento 2 straipsnį, todėl apeliantei buvo nustatyti pernelyg dideli dempingo skirtumai. Šiose Bendrojo Teismo išvadose taip pat visiškai neatsižvelgta į PPO apeliacinio komiteto jurisprudenciją byloje EC Fasteners.

Penktajame pagrinde nurodoma, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes į savo išvadą dėl apeliantės SSSPT priverstinio kainų mažinimo poveikio ES įtraukė apeliantės SSSPT kainas, taikytas įvežimo perdirbti muitinės procedūrose.

____________

1 2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/330, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 63, 2018, p. 15).

2 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016, p. 21).