Language of document :

Žaloba podaná dne 29. srpna 2011 - ZZ a další v. Soudní dvůr

(Věc F-84/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Soudního dvora o zamítnutí návrhu žalobců o přiznání příspěvku za práci na směny stanoveného v článku 1 nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Úř. věst. L 38, s. 1) a návrhu na náhradu škody

Návrhové žádání žalobců

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 17. května 2011 o zamítnutí stížnosti žalobců ze dne 17. ledna 2011, směřující k přiznání příspěvku za práci na směny stanoveného v článku 1 nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976, naposledy změněného nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1873/2006 ze dne 11. prosince 2006 a přiznání náhrady škody způsobené tím, že orgán oprávněný ke jmenování neodpověděl na jejich první a opětovnou žádost ve lhůtě stanovené služebním řádem a tím, že v jeho výslovné zamítavé odpovědi nebyla uveden možnost opravného prostředku, což vedlo k tomu, že žalobci ztratili možnost dosáhnout úspěchu ve věci v soudním řízení;

určit, že Soudní dvůr zaplatí každému žalobci částku ve výši 10.700,76 eur jako náhradu majetkové újmy a částku 3.000 eur jako náhradu nemajetkové újmy;

uložit Soudnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

____________