Language of document :

Žaloba podaná 26. augusta 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-83/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia predsedu výberovej komisie výberového konania EPSO/AST/112/10 - Asistenti (AST 3) nepripustiť žalobkyňu k hodnotiacim skúškam

Návrhy žalobcu

V prvom rade:

zrušiť rozhodnutie prijaté 17. mája 2011, ktorým sa žalobkyni zamietlo právo zúčastniť sa na hodnotiacich skúškach v rámci výberového konania EPSO/AST/112/10 - Asistenti v platovej triede AST 3,

v dôsledku toho rozhodnúť, že žalobkyňu je potrebné opätovne zaradiť do prijímacieho procesu začatého uvedeným výberovým konaním, prípadne prostredníctvom vykonania nových hodnotiacich skúšok.

Subsidiárne, ak sa nevyhovie hlavnému návrhu, quod non, uložiť žalovanej zaplatenie sumy stanovenej predbežne a ex aequo et bono na 20 000 eur ako náhradu majetkovej ujmy zvýšenej o úroky z omeškania v zákonnej výške odo dňa vyhlásenia rozsudku,

v každom prípade uložiť žalovanej zaplatenie sumy stanovenej predbežne a ex aequo et bono na 20 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy zvýšenej o úroky z omeškania v zákonnej výške odo dňa vyhlásenia rozsudku,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________